Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv (SVAR), är en databas som innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, avrinningsområden och havsområden.

Ägare: SMHI

SMHIs Öppna data

Extrem nederbörd / skyfall

I SMHIs tjänster för öppna data kan du hämta meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data. Här finns data från senaste timmen till längre tillbaka i tiden. Välj parameter (till exempel lufttemperatur eller havstemperatur), mätstation och tidsperiod.

Ägare: SMHI

Topografisk webbkarta

SvenskaKartorRas / skred / erosionÖversvämning

Topografisk webbkarta är en rikstäckande karta som visar byggnader, infrastruktur, hydrografi och markanvändning. Kan exempelvis användas som bakgrundsinformation och för lokalisering och analys.

Ägare: Lantmäteriet

LST Potentiellt förorenade områden

SvenskaDricksvattenExtrem nederbörd / skyfallFörorenad markRas / skred / erosionÖversvämning

Kartlager utifrån länsstyrelsernas register över förorenade områden, både potentiella och konstaterade. Ett förorenat område kan bestå av mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.

Ägare: Länsstyrelserna

SCID - nedskalad data från regionala klimatscenarier

SvenskaGeografisk informationKlimatscenarierExtrem nederbörd / skyfallFörorenad markRas / skred / erosionSkogsbrukTorkaVattenVattendragVärmeböljaÖversvämning

Högupplösta data för meteorologi och hydrologi i nutida och framtida klimat. Databasen SCID innehåller nedskalad information från regionala klimatscenarier.

Ägare: SMHI

LstO Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga

SvenskaÖversvämning

GIS-analys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000-habitat 1330) visas. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m) tagits fram.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland diken, rör och vallar

SvenskaÖversvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (det vill säga de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland båtnadsområden

SvenskaÖversvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (dvs. de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Viskan detaljerad översvämningskartering

SvenskaÖversvämning

Detaljerad översvämningskartering för Viskan togs fram inom projektet Klimatanpassning Viskan under 2011-2012. Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för nivåer vid 5-, 10-, 25-, 50-, 100- och 200-årsflöden för dagens klimat respektive enligt scenarier för klimatförändring fram till 2100.

Ägare: Länsstyrelsen Halland

Nationell höjddatabas

SvenskaHöjddataHöjdmodell

Ny rikstäckande laserskannad höjdmodell med ett medelfel mindre än 0,5 m för 2 m grid. Används exempelvis för översvämningskartering.

Ägare: Lantmäteriet

Alla språk
Alla typer
Alla områden