Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

LstO Salta strandängar, befintliga och framtida möjliga

Översvämning

GIS-analys har gjorts över var potentiella framtida salta strandängar kan komma att ligga. Även befintliga salta strandängar (Natura 2000-habitat 1330) visas. Analysen utgår ifrån dagens strandlinje och med hjälp av nationella höjdmodellen har en ny strandlinje med 1 meters vattenhöjning (+1m) tagits fram.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland diken, rör och vallar

Översvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (det vill säga de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

LstO Markavvattning i Västra Götaland båtnadsområden

Översvämning

Skiktet visar markavvattningsföretagens båtnadsområden (dvs. de områden som får nytta av markavvattningen) i Västra Götalands län. Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål". Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.

Ägare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Viskan detaljerad översvämningskartering

Översvämning

Detaljerad översvämningskartering för Viskan togs fram inom projektet Klimatanpassning Viskan under 2011-2012. Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för nivåer vid 5-, 10-, 25-, 50-, 100- och 200-årsflöden för dagens klimat respektive enligt scenarier för klimatförändring fram till 2100.

Ägare: Länsstyrelsen Halland

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Ras / skred / erosion

Geoteknisk information för planeringsarbete med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och väg-/järnvägsplaner.

Ägare: SGI

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

DricksvattenGrundvattenRas / skred / erosion

Webbaserade applikationer vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Ägare: SGI

Geodatalista för arbete med naturolyckor

SvenskaRapporterNaturolyckorRas / skred / erosionÖversvämning

Geodatalistan beskriver vilka geodata inom naturolyckor (ras, sked och översvämningar) som sex olika myndigheter (Lantmäteriet, MSB, SGU, SGI, SMHI och Trafikverket) har producerat.

Ägare: MSB och Metria

Geodataguide för att förebygga naturolyckor

SvenskaRapporterNaturolyckorRas / skred / erosionÖversvämning

Geodataguiden ger vägledning för geodata relaterad till ras-, skred- och översvämningsproblematik. Guiden riktar sig främst till relativt vana användare av geodata hos landsbygdskommuner.

Ägare: MSB

TUVA - natur- och kulturvärden

SvenskaGeografisk informationEkosystemNaturmiljö

I TUVA går det att söka fram natur- och kulturvärden bland drygt 75 000 inventerade ängs- och betesmarker. Det går också att hitta utflyktsmål, växter, fåglar, insekter, svampar och lavar i TUVA eller hitta marker med gamla lador, stenmurar och källor.

Ägare: Jordbruksverket

Norsälven - skredrisker i ett förändrat klimat

SvenskaRas / skred / erosionVattendrag

Skredriskanalysen utmed Norsälven har resulterat i en samlad översiktlig bild av risken för skred i dagens och framtidens klimat, för bebyggd såväl som ännu obebyggd mark och för områden med samhällsviktig infrastruktur. I datalagren visas sannolikhets-, konsekvens- och skredriskkartor utmed älven, samt ytterligare lägesbunden information. Utredningen blev klar 2015.

Ägare: SGI

Alla språk

Alla typer

Alla områden