Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Förutsättningar för stranderosion (havskust, större sjöar och vattendrag)

SvenskaHavRas / skred / erosionSjöarVattendrag

En översiktlig inventering av stranderosion har utförts längs hela den svenska havskusten, i vissa utvalda vattendrag och för stränder vid de sex största sjöarna. Arbetet har gjorts i samverkan med berörda kommuner.

Ägare: SGI

Göta älvdalen - skredrisker i ett förändrat klimat

SvenskaRas / skred / erosionVattendrag

Kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Utredningen har utförts under åren 2009-2011.

Ägare: SGI

Maringeologi, organiska miljögifter

SvenskaHav

Kartvisaren  ger en översikt av hur organiska miljögifter belastar Sveriges havsområden. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Maringeologi, metaller och näringsämnen

SvenskaHav

Kartvisaren ger en översikt av hur utsläpp av näringsämnen och metaller belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är arsenik, bly, kvicksilver, uran och fosfor. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet

SvenskaKlimatanalyserSårbarhetsanalyserNaturolyckorRas / skred / erosion

Geografisk översikt över de klimatrelaterade utredningar SGI utfört själva eller i samarbete med andra. Exempel på utredningar är regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner.

Ägare: SGI

SCID - nedskalad data från regionala klimatscenarier

SvenskaGeografisk informationKlimatscenarierExtrem nederbörd / skyfallFörorenad markRas / skred / erosionSkogsbrukTorkaVattenVattendragVärmeböljaÖversvämning

Högupplösta data för meteorologi och hydrologi i nutida och framtida klimat. Databasen SCID innehåller nedskalad information från regionala klimatscenarier.

Ägare: SMHI

Fornsök

SvenskaFornlämningar

Med Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Bebyggelseregistret

SvenskaKulturbyggnader

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Environment Climate Data Sweden (ECDS)

Engelska

Portal med svenska och internationella klimat- och miljödata. Målsättning att utgöra informationsväxel för svensk klimat- och miljörelaterad data. Under uppbyggnad.

Ägare: SMHI

Stabilitetskartering i finkorniga jordarter

SvenskaKarteringarJord/ jordart

Översiktliga karteringar (för- och huvudstudier) av stabilitet i finkorniga jordar avseende översiktlig kartläggning av behovet av detaljerade undersökningar och kontroller utifrån faran för skred inom bebyggda områden.

Kommentar: Ny visningstjänst för denna databas är under utveckling inom MSB.

Ägare: MSB

Alla språk

Alla typer

Alla områden