Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet

Geografisk översikt över de klimatrelaterade utredningar SGI utfört själva eller i samarbete med andra. Exempel på utredningar är regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner.

Ägare: SGI

SCID - nedskalad data från regionala klimatscenarier

Högupplösta data för meteorologi och hydrologi i nutida och framtida klimat. Databasen SCID innehåller nedskalad information från regionala klimatscenarier.

Ägare: SMHI

Fornsök

Med Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Environment Climate Data Sweden (ECDS)

Portal med svenska och internationella klimat- och miljödata. Målsättning att utgöra informationsväxel för svensk klimat- och miljörelaterad data. Under uppbyggnad.

Ägare: SMHI

Stabilitetskartering i finkorniga jordarter

Översiktliga karteringar (för- och huvudstudier) av stabilitet i finkorniga jordar avseende översiktlig kartläggning av behovet av detaljerade undersökningar och kontroller utifrån faran för skred inom bebyggda områden.

Kommentar: Ny visningstjänst för denna databas är under utveckling inom MSB.

Ägare: MSB

Skred- och erosionsdatabasen

Jord- och bergrörelser som rapporterats om i media eller som observerats vid antingen fältarbete vid framtagandet av SGU:s eller MSB:s kartor eller i samband med flyg­bilds­tolkning inför SGI:s skredrisk­analyser. Används som underlag vid fysisk planering av ny bebyggelse och inför planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas)

Göta älvdalen – skredrisker, borrhål och stabilitetsberäkningar

Borrhål, stabilitetsberäkningar och skredriskkartor framtagna för Göta älvdalen. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse i Göta älvdalen.

Ägare: SGI

Göta Älvdalen – skredärr och terrängskuggning

Nya nationella höjddata samt batymetridata för Göta älv i kombination med SGU:s skredärr och information från SGI:s skreddatabas. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder i Göta älvdalen samt för regional planering.

Ägare: SGI (skredärr från SGU)

Jordartsdatabas

Olika kartvisare med information om Sveriges jordarter, deras utbredning och sammansättning, samt förekomst av framför allt grus, morän och torv. Används vid alla former av samhälls­planering. Kan tillsammans med höjddata användas för en översiktlig bedömning av skred­känslighet och markstabilitet. I databasen ingår bland annat följande delar: Förutsättningar för skred i finkornig jordart, genomsläpplighet, jordlagerföljder samt jordskred och raviner. 

Ägare: SGU

Alla språk

Alla typer

Alla områden