Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Maringeologisk databas

Olika kartvisare som ger information om Sveriges marina geologi, miljöövervakningsdata, hur Sveriges havsområden belastas av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. Används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbotten, vid projektering av marina anlägg­ningsarbeten, vid miljöövervakning samt vid bedömning av erosion kring kusten. 

Ägare: SGU

Utredningar – naturolyckor, klimat och sårbarhet

Sammanställning av SGI utförda förstudier och huvudstudier avseende stabilitet samt olika risk- och klimatrelaterade studier. Studierna redovisas för olika geografiska områden i landet. Används vid planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI

Geoteknisk sektorsportal

Analoga och digitala data över undersökningsområden samt erhållna data vid geotekniska undersökningar från flera leverantörer. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder på lokal nivå.

Ägare: SGI 

Geodataportalen

Ingång till geodata och tjänster tillgängliga för part ingående i geodatasamverkan (datadelningsmodell för aktörer med myndighetsuppgifter). Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, den visar vad som finns och var det finns.

Geodataportalen innehåller i sig inte några tjänster eller data utan de data och tjänster som nås via portalen är lagrade hos respektive producent. I produktkatalogen ingår idag ca 400 geodataprodukter från nitton informationsansvariga myndigheter.

Ägare: Lantmäteriet (nationell samordnare inom geodataområdet)

Nationell höjddatabas

Ny rikstäckande laserskannad höjdmodell med ett medelfel mindre än 0,5 m för 2 m grid. Används exempelvis för översvämningskartering.
 

Ägare: Lantmäteriet

Saccess

Satellitdatabas som möjliggör studier av det svenska landskapet och miljön under ca 30 år. Möjlighet finns att se årsvisa förändringar, analyser av nödvändiga åtgärder och effekter av vidtagna åtgärder. Rikstäckande dataset med geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget MSS-data från 1970-talet med 80 meters upplösning.

Ägare: Lantmäteriet

EBH-stödet (efterbehandling av förorenade områden; tidigare MIFO-databasen)

Databas över platser i länet som kan vara förorenade till följd av pågående eller tidigare miljöfarliga verksamheter.

Ägare: Respektive länsstyrelse

Grundvattenkartor

Olika kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar, till exempel uppgifter om brunnar, provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi. Här finns detaljerad information om grundvatten i större grundvattenmagasin, företrädesvis grusåsar och sedimentär berggrund. Används främst i samhällsplanering för översiktsplaner, vattenförsörjningsplaner, VA-planer m.m. Utgör även underlag inför anläggande av nya vatten­täkter samt inrättande av vattenskyddsområden. 

Ägare: SGU 

Grundvattennätet

Grundvattennivåer och grundvattenkemi från 1960/70 till idag. Används för att modellera framtida grundvattennivåer samt för att bedöma årstidsvariationer (regimer), utgöra referens vid anläggande av verksamheter.

Ägare: SGU

Vattentäktsarkivet

Information om Sveriges vattenverk, vattentäkter (yt- och grundvattentäkter) och vattenkvalitetsdata från rå- och dricksvatten.

Ägare: SGU 

Alla språk

Alla typer

Alla områden