Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Skred- och erosionsdatabasen

SvenskaRas / skred / erosion

Jord- och bergrörelser som rapporterats om i media eller som observerats vid antingen fältarbete vid framtagandet av SGU:s eller MSB:s kartor eller i samband med flyg­bilds­tolkning inför SGI:s skredrisk­analyser. Används som underlag vid fysisk planering av ny bebyggelse och inför planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas)

Göta älvdalen – skredrisker, borrhål och stabilitetsberäkningar

SvenskaRas / skred / erosionVattendrag

Borrhål, stabilitetsberäkningar och skredriskkartor framtagna för Göta älvdalen. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse i Göta älvdalen.

Ägare: SGI

Göta Älvdalen – skredärr och terrängskuggning

SvenskaHöjddataRas / skred / erosionVattendrag

Nya nationella höjddata samt batymetridata för Göta älv i kombination med SGU:s skredärr och information från SGI:s skreddatabas. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder i Göta älvdalen samt för regional planering.

Ägare: SGI (skredärr från SGU)

Jordartsdatabas

SvenskaKartorRas / skred / erosion

Olika kartvisare med information om Sveriges jordarter, deras utbredning och sammansättning, samt förekomst av framför allt grus, morän och torv. Används vid alla former av samhälls­planering. Kan tillsammans med höjddata användas för en översiktlig bedömning av skred­känslighet och markstabilitet. I databasen ingår bland annat följande delar: Förutsättningar för skred i finkornig jordart, genomsläpplighet, jordlagerföljder samt jordskred och raviner. 

Ägare: SGU

Maringeologisk databas

SvenskaKartorHavRas / skred / erosion

Olika kartvisare som ger information om Sveriges marina geologi, miljöövervakningsdata, hur Sveriges havsområden belastas av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. Används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbotten, vid projektering av marina anlägg­ningsarbeten, vid miljöövervakning samt vid bedömning av erosion kring kusten. 

Ägare: SGU

Utredningar – naturolyckor, klimat och sårbarhet

SvenskaKarteringarKlimatanalyserRiskanalyserSårbarhetsanalyserNaturolyckorRas / skred / erosionÖversvämning

Sammanställning av SGI utförda förstudier och huvudstudier avseende stabilitet samt olika risk- och klimatrelaterade studier. Studierna redovisas för olika geografiska områden i landet. Används vid planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI

Geoteknisk sektorsportal

SvenskaJord/ jordart

Analoga och digitala data över undersökningsområden samt erhållna data vid geotekniska undersökningar från flera leverantörer. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder på lokal nivå.

Ägare: SGI 

Geodataportalen

SvenskaGeografisk informationKartor

Ingång till geodata och tjänster tillgängliga för part ingående i geodatasamverkan (datadelningsmodell för aktörer med myndighetsuppgifter). Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, den visar vad som finns och var det finns.

Geodataportalen innehåller i sig inte några tjänster eller data utan de data och tjänster som nås via portalen är lagrade hos respektive producent. I produktkatalogen ingår idag ca 400 geodataprodukter från nitton informationsansvariga myndigheter.

Ägare: Lantmäteriet (nationell samordnare inom geodataområdet)

Nationell höjddatabas

SvenskaHöjddataHöjdmodell

Ny rikstäckande laserskannad höjdmodell med ett medelfel mindre än 0,5 m för 2 m grid. Används exempelvis för översvämningskartering.

Ägare: Lantmäteriet

Saccess

SvenskaNaturmiljö

Satellitdatabas som möjliggör studier av det svenska landskapet och miljön under ca 30 år. Möjlighet finns att se årsvisa förändringar, analyser av nödvändiga åtgärder och effekter av vidtagna åtgärder. Rikstäckande dataset med geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget MSS-data från 1970-talet med 80 meters upplösning.

Ägare: Lantmäteriet

Alla språk

Alla typer

Alla områden