Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Bebyggelseregistret

SvenskaKulturbyggnader

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Environment Climate Data Sweden (ECDS)

Engelska

Portal med svenska och internationella klimat- och miljödata. Målsättning att utgöra informationsväxel för svensk klimat- och miljörelaterad data. Under uppbyggnad.

Ägare: SMHI

Stabilitetskartering i finkorniga jordarter

SvenskaKarteringarJord/ jordart

Översiktliga karteringar (för- och huvudstudier) av stabilitet i finkorniga jordar avseende översiktlig kartläggning av behovet av detaljerade undersökningar och kontroller utifrån faran för skred inom bebyggda områden.

Kommentar: Ny visningstjänst för denna databas är under utveckling inom MSB.

Ägare: MSB

Skred- och erosionsdatabasen

SvenskaRas / skred / erosion

Jord- och bergrörelser som rapporterats om i media eller som observerats vid antingen fältarbete vid framtagandet av SGU:s eller MSB:s kartor eller i samband med flyg­bilds­tolkning inför SGI:s skredrisk­analyser. Används som underlag vid fysisk planering av ny bebyggelse och inför planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas)

Göta älvdalen – skredrisker, borrhål och stabilitetsberäkningar

SvenskaRas / skred / erosionVattendrag

Borrhål, stabilitetsberäkningar och skredriskkartor framtagna för Göta älvdalen. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse i Göta älvdalen.

Ägare: SGI

Göta Älvdalen – skredärr och terrängskuggning

SvenskaHöjddataRas / skred / erosionVattendrag

Nya nationella höjddata samt batymetridata för Göta älv i kombination med SGU:s skredärr och information från SGI:s skreddatabas. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder i Göta älvdalen samt för regional planering.

Ägare: SGI (skredärr från SGU)

Jordartsdatabas

SvenskaKartorRas / skred / erosion

Olika kartvisare med information om Sveriges jordarter, deras utbredning och sammansättning, samt förekomst av framför allt grus, morän och torv. Används vid alla former av samhälls­planering. Kan tillsammans med höjddata användas för en översiktlig bedömning av skred­känslighet och markstabilitet. I databasen ingår bland annat följande delar: Förutsättningar för skred i finkornig jordart, genomsläpplighet, jordlagerföljder samt jordskred och raviner. 

Ägare: SGU

Maringeologisk databas

SvenskaKartorHavRas / skred / erosion

Olika kartvisare som ger information om Sveriges marina geologi, miljöövervakningsdata, hur Sveriges havsområden belastas av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. Används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbotten, vid projektering av marina anlägg­ningsarbeten, vid miljöövervakning samt vid bedömning av erosion kring kusten. 

Ägare: SGU

Utredningar – naturolyckor, klimat och sårbarhet

SvenskaKarteringarKlimatanalyserRiskanalyserSårbarhetsanalyserNaturolyckorRas / skred / erosionÖversvämning

Sammanställning av SGI utförda förstudier och huvudstudier avseende stabilitet samt olika risk- och klimatrelaterade studier. Studierna redovisas för olika geografiska områden i landet. Används vid planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI

Geoteknisk sektorsportal

SvenskaJord/ jordart

Analoga och digitala data över undersökningsområden samt erhållna data vid geotekniska undersökningar från flera leverantörer. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder på lokal nivå.

Ägare: SGI 

Alla språk

Alla typer

Alla områden