Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Geodataportalen

SvenskaGeografisk informationKartor

Ingång till geodata och tjänster tillgängliga för part ingående i geodatasamverkan (datadelningsmodell för aktörer med myndighetsuppgifter). Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, den visar vad som finns och var det finns.

Geodataportalen innehåller i sig inte några tjänster eller data utan de data och tjänster som nås via portalen är lagrade hos respektive producent. I produktkatalogen ingår idag ca 400 geodataprodukter från nitton informationsansvariga myndigheter.

Ägare: Lantmäteriet (nationell samordnare inom geodataområdet)

Saccess

SvenskaNaturmiljö

Satellitdatabas som möjliggör studier av det svenska landskapet och miljön under ca 30 år. Möjlighet finns att se årsvisa förändringar, analyser av nödvändiga åtgärder och effekter av vidtagna åtgärder. Rikstäckande dataset med geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget MSS-data från 1970-talet med 80 meters upplösning.

Ägare: Lantmäteriet

EBH-stödet (efterbehandling av förorenade områden; tidigare MIFO-databasen)

SvenskaFörorenad mark

Databas över platser i länet som kan vara förorenade till följd av pågående eller tidigare miljöfarliga verksamheter.

Ägare: Respektive länsstyrelse

Grundvattenkartor

SvenskaGrundvatten

Olika kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar, till exempel uppgifter om brunnar, provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi. Här finns detaljerad information om grundvatten i större grundvattenmagasin, företrädesvis grusåsar och sedimentär berggrund. Används främst i samhällsplanering för översiktsplaner, vattenförsörjningsplaner, VA-planer m.m. Utgör även underlag inför anläggande av nya vatten­täkter samt inrättande av vattenskyddsområden. 

Ägare: SGU 

Grundvattennätet

SvenskaGrundvatten

Grundvattennivåer och grundvattenkemi från 1960/70 till idag. Används för att modellera framtida grundvattennivåer samt för att bedöma årstidsvariationer (regimer), utgöra referens vid anläggande av verksamheter.

Ägare: SGU

Vattentäktsarkivet

SvenskaDricksvattenGrundvattenVatten

Information om Sveriges vattenverk, vattentäkter (yt- och grundvattentäkter) och vattenkvalitetsdata från rå- och dricksvatten.

Ägare: SGU 

Brunnsarkivet

SvenskaBrunnGrundvattenJord/ jordart

Sammanställning av ca 500 000 brunnars tekniska utformning, djup, vatten­kapacitet, grundvattennivå, geografiska läge, jorddjup samt uppgifter om lagerföljd. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar.

Ägare: SGU

Vattenstatus

SvenskaHavSjöarVattenVattendrag

Information om vattenstatus för alla vattenförekomster, sjöar, vattendrag, kust och grundvatten som omfattas av miljökvalitetsnormer.

Ägare: Vattenmyndigheterna

Vattenwebb

SvenskaKlimatscenarierScenarierAvrinningsområdeHavSjöarVattendrag

Information om sötvatten och kustvatten i Sverige. Informationen utgår från den indelning av avrinningsområden som är fastlagd i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) omfattande 36693 tillrinningsområden.

Ägare: SMHI

ICES – Portal för marina data

EngelskaEkosystemHav

Historiska oceanografiska och marinbiologiska data från slutet av 1800-talet.

Ägare: The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Alla språk

Alla typer

Alla områden