Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

EBH-stödet (efterbehandling av förorenade områden; tidigare MIFO-databasen)

SvenskaFörorenad mark

Databas över platser i länet som kan vara förorenade till följd av pågående eller tidigare miljöfarliga verksamheter.

Ägare: Respektive länsstyrelse

Grundvattenkartor

SvenskaGrundvatten

Olika kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar, till exempel uppgifter om brunnar, provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi. Här finns detaljerad information om grundvatten i större grundvattenmagasin, företrädesvis grusåsar och sedimentär berggrund. Används främst i samhällsplanering för översiktsplaner, vattenförsörjningsplaner, VA-planer m.m. Utgör även underlag inför anläggande av nya vatten­täkter samt inrättande av vattenskyddsområden. 

Ägare: SGU 

Grundvattennätet

SvenskaGrundvatten

Grundvattennivåer och grundvattenkemi från 1960/70 till idag. Används för att modellera framtida grundvattennivåer samt för att bedöma årstidsvariationer (regimer), utgöra referens vid anläggande av verksamheter.

Ägare: SGU

Vattentäktsarkivet

SvenskaDricksvattenGrundvattenVatten

Information om Sveriges vattenverk, vattentäkter (yt- och grundvattentäkter) och vattenkvalitetsdata från rå- och dricksvatten.

Ägare: SGU 

Brunnsarkivet

SvenskaBrunnGrundvattenJord/ jordart

Sammanställning av ca 500 000 brunnars tekniska utformning, djup, vatten­kapacitet, grundvattennivå, geografiska läge, jorddjup samt uppgifter om lagerföljd. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar.

Ägare: SGU

Vattenstatus

SvenskaHavSjöarVattenVattendrag

Information om vattenstatus för alla vattenförekomster, sjöar, vattendrag, kust och grundvatten som omfattas av miljökvalitetsnormer.

Ägare: Vattenmyndigheterna

Vattenwebb

SvenskaKlimatscenarierScenarierAvrinningsområdeHavSjöarVattendrag

Information om sötvatten och kustvatten i Sverige. Informationen utgår från den indelning av avrinningsområden som är fastlagd i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) omfattande 36693 tillrinningsområden.

Ägare: SMHI

ICES – Portal för marina data

EngelskaEkosystemHav

Historiska oceanografiska och marinbiologiska data från slutet av 1800-talet.

Ägare: The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Marina miljöövervakningsdata

SvenskaEkosystemHav

Data inom oceanografi och marinbiologi, t.ex. havsmiljödata och biologiska havs­miljö­data. Används inom vetenskapliga studier, miljöstatusklassning, internationell rapportering m.m. Havs- och vattenmyndigheten äger uppdraget.

Ägare: SMHI (nationell datavärd)

Klimatscenarier

SvenskaKlimatscenarierExtrem nederbörd / skyfallTorkaVegetationsperiodVärmebölja

Sammanställning av resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Genom att klicka sig fram kan man välja geografiskt område, scenario, årstid och klimatvariabel. Förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram finns liksom information om vilka effekter ett förändrat klimat ger för olika delar av samhället.

Ägare: SMHI

Alla språk

Alla typer

Alla områden