Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata.

Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning i huvudfältet nedan. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i det blå fältet till höger.

Brunnsarkivet

Sammanställning av ca 500 000 brunnars tekniska utformning, djup, vatten­kapacitet, grundvattennivå, geografiska läge, jorddjup samt uppgifter om lagerföljd. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar.

Ägare: SGU

Vattenstatus

Information om vattenstatus för alla vattenförekomster, sjöar, vattendrag, kust och grundvatten som omfattas av miljökvalitetsnormer.

Ägare: Vattenmyndigheterna

Vattenwebb

Information om sötvatten och kustvatten i Sverige. Informationen utgår från den indelning av avrinningsområden som är fastlagd i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) omfattande 36693 tillrinningsområden.

Ägare: SMHI

ICES – Portal för marina data

Historiska oceanografiska och marinbiologiska data från slutet av 1800-talet.

Ägare: The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Marina miljöövervakningsdata

Data inom oceanografi och marinbiologi, t.ex. havsmiljödata och biologiska havs­miljö­data. Används inom vetenskapliga studier, miljöstatusklassning, internationell rapportering m.m. Havs- och vattenmyndigheten äger uppdraget.

Ägare: SMHI (nationell datavärd)

Klimatscenarier

Sammanställning av resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Genom att klicka sig fram kan man välja geografiskt område, scenario, årstid och klimatvariabel. Förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram finns liksom information om vilka effekter ett förändrat klimat ger för olika delar av samhället.

Ägare: SMHI

Skogsdataportalen

Portal med geografiska data från Skogsstyrelsen, t.ex. avverkningsärenden, skogliga inventeringar och biogeografiska gränser som berör skogen.

Ägare: Skogsstyrelsen

BaTMan – databas över broar

Hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Ägare: Trafikverket

Nvdb – nationell vägdatabas

Digital sammanställning av uppgifter för Sveriges vägar.

Ägare: Drivs av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogs­näringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 

Folkhälsoguiden

Webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län.

Ägare: Drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Alla språk

Alla typer

Alla områden