Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Marina miljöövervakningsdata

SvenskaEkosystemHav

Data inom oceanografi och marinbiologi, t.ex. havsmiljödata och biologiska havs­miljö­data. Används inom vetenskapliga studier, miljöstatusklassning, internationell rapportering m.m. Havs- och vattenmyndigheten äger uppdraget.

Ägare: SMHI (nationell datavärd)

Klimatscenarier

SvenskaKlimatscenarierExtrem nederbörd / skyfallTorkaVegetationsperiodVärmebölja

Sammanställning av resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Genom att klicka sig fram kan man välja geografiskt område, scenario, årstid och klimatvariabel. Förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram finns liksom information om vilka effekter ett förändrat klimat ger för olika delar av samhället.

Ägare: SMHI

Skogsdataportalen

SvenskaNaturmiljöSkogsbruk

Portal med geografiska data från Skogsstyrelsen, t.ex. avverkningsärenden, skogliga inventeringar och biogeografiska gränser som berör skogen.

Ägare: Skogsstyrelsen

BaTMan – databas över broar

SvenskaVägar / broar / tunnlar

Hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Ägare: Trafikverket

Nvdb – nationell vägdatabas

SvenskaInfrastrukturVägar / broar / tunnlar

Digital sammanställning av uppgifter för Sveriges vägar.

Ägare: Drivs av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogs­näringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 

Folkhälsoguiden

SvenskaHälsoeffekter

Webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län.

Ägare: Drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Översvämningskartering

SvenskaKarteringarVattendragÖversvämning

Översiktliga översvämningskarteringar över översvämningshotade områden. Kartorna visar utbredningsområden för 100-årsflödet och beräknade högsta flöde för respektive karterade vattendrag.

Ägare: MSB

UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) PreventionWeb

EngelskaHälsoeffekterRas / skred / erosionStormTorkaVärmeböljaÖversvämning

Databas där publikationer och dokument kan sökas utifrån tema, olyckstyp, land och organisation.

Ägare: UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 

Naturolycksdatabasen

SvenskaExtrem nederbörd / skyfallRas / skred / erosionSkogsbrandStormVärmeböljaÖversvämning

Dokumentation om orsaker, händelseförlopp, hantering och lärdomar från inträffade naturolyckor i Sverige. 

Ägare: MSB 

Alla språk
Alla typer
Alla områden