Dricksvatten

Förväntade konsekvenser av klimatförändringar är ökad nederbörd, ökad risk för översvämningar och samtidigt fler perioder med torka, speciellt i södra Sverige. Detta innebär stora utmaningar för vattenförvaltning och dricksvattenförsörjning samt för hantering av vatten och avlopp.

Problem med perioder av torka i södra Sverige kompliceras av en längre vegetationsperiod och sannolikt ökad konkurrens om vatten. Även det ökande havsvattenståndet bör beaktas i ett vattenförvaltnings- och VA-perspektiv. Frågor kring saltvatteninträngning är redan aktuella för södra Sverige, där den lokala landhöjningen inte längre kompenserar för havsytans stigning. Länsstyrelserna har i sammanhanget tagit fram flera vägledningar bland annat Stigande vatten - En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (pdf).Handboken fokuserar på översvämningsproblematik i Västra Götalands och Värmlands län och har delats in i tre olika problemområden: kust, inland och Vänern.

Handboken behandlar hur risken för översvämningar kan beaktas i den översiktliga planeringen, i detaljplanering samt bygglovgivning. I handboken föreslås en planeringsmodell som i första hand är tänkt som ett stöd vid nyexploatering, vilket här innebär förtätningsprojekt och utveckling på orörd mark. Planeringsmodellen kan emellertid även användas som stöd vid anpassning av befintlig bebyggelse.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne (pdf) syftar till att beskriva vilken hänsyn som måste tas i den fysiska planeringen redan idag för att hantera de vattenförhållanden som ett förändrat klimat kommer att innebära. Dessa är översvämning, kusterosion och stigande hav, vattenförsörjning och torka samt avloppshantering och markavvattning. I samtliga kapitel beskrivs sakfrågan ur ett klimatanpassningsperspektiv och där inget annat anges så är det ett scenario för år 2100 som beskrivs.

I handboken ges förslag på hur klimatanpassningsåtgärder kan genomföras och vidareutvecklas genom riktlinjer. För de olika sakområdena ges också konkreta exempel på hur kommuner i Skåne har arbetat med klimatanpassning i ärenden.

Syftet med verktyget Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat är att belysa riskerna för svensk dricksvattenproduktion när klimatet förändras, särskilt ökad nederbörd och smittämnen i råvattnet, samt att redogöra för de anpassningsåtgärder som kan vidtas genom lokala beslut. Som förslag till uppläggning av en risk- och sårbarhetsanalys ingår en sammanfattande checklista som bilaga.

Kunskapsmaterialet Markavvattning - Så leds vatten bort beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning.

Klimatscenarier pekar på en minskning av vattentillgången i stora delar av södra landet. I Förändrade framtida vattenförhållanden redovisas den beräknade utvecklingen för vattentillgång, antal dygn per år då det är relativt torrt i marken och antal dygn per år då det är låg vattenföring i vattendragen.

Dricksvattenutredningen presenterar i delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker som kan förutses. Delbetänkandet utgör ett kunskaps- och planeringsunderlag och gäller en rad pågående och framtida effekter på vattenförekomster, berednings- och distributionssystem för dricksvatten. 

Statens geotekniska institut, SGI, tillhandahåller moderna webbaserade applikationer som räddningstjänsten kan använda vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark till exempel vid en vattentäkt. Med hjälp av dessa kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter (till exempel SGI, SGU, Livsmedelsverket) i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder. Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

Länsstyrelsen i Uppsala län har arbetat fram en  vägledning och ett stöd i framtagande av regionala livsmedelsstrategier och långsiktig planering av livsmedelsproduktion. Rapporten är ett kunskaps- och processtöd som belyser när och hur konsekvenser av klimatförändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedelsstrategi i en tid med klimatförändringar.
Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion - en vägledning