Ekosystemtjänster

Som en indirekt effekt av klimatförändringar påverkas ekosystemtjänster med effekt för skogsbruk, jordbruk, rennäring, fiske, turism och friluftsliv.

Aktiva insatser kommer att krävas för att motverka förlust av vissa habitattyper eller arter som en konsekvens av klimatförändringarna. I detta sammanhang har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram skriften Skyddad natur i ett förändrat klimat – grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur. Denna ger instruktioner om hur man kan gå tillväga vid revidering av en skötselplan för värdefulla naturtyper. Skriften innehåller en checklista för skötselplaner och används både vid framtagande av nya samt vid revidering av gamla skötselplaner.

White arkitekter och Albaeco har i samarbete med bl.a. Stockholms stad, Malmö stad och Stockholm Resilience Centre tagit fram en vägledning, Ekosystemtjänster i stadsplanering, med syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Råd, instruktioner och checklistor kring hur man konkret kan gå tillväga samt lista på relevanta aktörer, underlag, styrmedel och variabler på nationell, regional, översiktsplane- och detaljplanenivå.

Ekosystemförtjänster (pdf) är en metod för aktörsdialoger som resulterar i finansieringsstrukturer för urbana ekosystemtjänster. Ekosystemförtjänsterna kan vara ett verktyg för att hantera en del av förändringarna i plan- och bygglagen från den 1 januari 2015. Metoden har utvecklats inom projektet c/o City och vill inspirera och ge redskap till planerare och byggherrar.

Genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida livskvalitet. Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Guide för värdering av ekosystemtjänster (pdf). Innehållet är praktiskt inriktat med en steg-för-steg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel, och kan användas i planering och beslut gällande exempelvis mark- och vattenanvändning. 

Nacka kommun med stöd från bland andra Boverket/Delegationen för hållbara städer har genom pilotprojektet ”Ekotjänster i Nacka” tagit fram en metod för att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Utöver metoden som grundar sig i ett internationellt forskningsprojekt har en egen värderingsmetodik i GIS utformats som kan fånga upp skilda samhällsintressen genom viktningsscheman och multikriterieanalyser.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som ska hjälpa myndigheter att integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet och beslut. Vägledningen bygger på en stegvis metod för ekosystemtjänstbedömning vilken synliggör hur myndigheten påverkar och är beroende av ekosystemtjänster. Integrera ekosystemtjänster i myndigheters verksamhet – en vägledning.