Jordbruk

Växtsäsongen kommer att bli längre, men ett varmare klimat kan också innebära nya skadegörare och sjukdomsutbrott. Vidare kan nya behov av bevattning respektive dränering uppstå.


Livsmedelsverket har tagit fram stöd och verktyg för företag att ha med klimatanpassning i sin verksamhetsplanering.Livsmedelsverket lanserar verktyg för klimatanpassning

En checklista för att hantera värmestress för kor har tagits fram av Växa Sverige i samarbete med SVA. En ny generation övervakningssystem har även utvecklats som övervakar kornas välmående.

Jordbruksverket ger information om klimatförändringseffekter och vägledning för bland annat odling, bevattning och täckdikning.

SMHIs kunskapsmaterial Markavvattning - Så leds vatten bort beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning.

Hushållningssällskapets projekt Gradvis presenterar bland annat en interaktiv karta som ger information om möjligheter, risker och tips på hur man kan förbereda sig för ett förändrat klimat inom jordbruket.

Jordbruksverket driver krisberedskapsprojektet "Ökad förmåga att hantera konsekvenser av allvarliga väderhändelser - översvämningar som modell". I tre delrapporter diskuteras indirekta och direkta konsekvenser av en översvämning för den svenska livsmedelsproduktionen, och kan användas av företag och myndigheter som underlag i risk- och sårbarhetsarbete. Den första delrapporten Trädgårdsnäringen och väderrelaterade störningar beskriver konsekvenserna av en översvämning för växthusodlingen. Den andra delrapporten Vattenbruk och väderrelaterade störningar tar upp konsekvenserna för landbaserade fiskodlingar och i den tredje Sårbarheten hos elektriska maskiner i lantbruket (pdf) diskuteras möjliga konsekvenser för de eldrivna maskinerna.

För att hjälpa kommuner att fatta långsiktiga beslut om sina marker har Jordbruksverket tagit fram ett kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden och ett underlag för kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden. I stödverktyget Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden ges konkreta exempel på hur kommunen kan arbeta i sin fysiska planering. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har arbetat fram en  vägledning och ett stöd i framtagande av regionala livsmedelsstrategier och långsiktig planering av livsmedelsproduktion. Rapporten är ett kunskaps- och processtöd som belyser när och hur konsekvenser av klimatförändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedelsstrategi i en tid med klimatförändringar.
Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion - en vägledning