Framtidens vattenförhållanden

Vilka scenarier kan användas för beslut kopplat till vattenförhållanden i ett förändrat klimat? Det gäller exempelvis åtgärder som beror på vattentillgång, torka, höga flöden, eller andra situationer kring sjöar och vattendrag. Här presenteras tre typer av hydrologiska effektstudier, Vattenwebb, Länsanalyser och analysen Förändrade framtida vattenförhållanden.

Hydrologiska studier tar hänsyn till temperatur och nederbörd, men även faktorer som lagring av vatten i landskapet som snö, i mark eller sjöar, samt vattnets väg i avrinningsområdet. För att beräkna framtidens hydrologiska förhållanden behövs klimatscenarier.

Klimatscenarierna beskriver framtidens klimat och bygger på olika antaganden om samhällsutvecklingen, till exempel mängden utsläpp av växthusgaser.

Det finns idag olika hydrologiska effektstudier, baserade på skilda klimatdataunderlag och hydrologiska modeller. Studierna kan därmed ibland ge olika information. Rekommendationen är att utgå från många klimatscenarier och tolka resultaten utifrån långsiktiga trender snarare än till absoluta värden.

Här presenteras material från hydrologiska effektstudier fritt tillgängliga på webben: Förändrade framtida vattenförhållanden, Länsanalyser och Vattenwebb.

Länsanalyser

Länsanalyser med hydrologiska effektstudier, baserade på RCP-scenarier, arbetades fram under 2015.

De flesta länsstyrelser tog tidigare fram analyser som beskriver klimatförändringar för det egna länet, baserade på 16 klimatscenarier (SRES-scenarier). Här ingår mestadels hydrologiska effektstudier, vilka omfattar vattenföring och snöförhållanden.

Förändrade framtida vattenförhållanden

Analysen Förändrade framtida vattenförhållanden innehåller information om vattentillgång, marktorka och lågvattenföring på Sverigeskala. Resultaten bygger på RCP-scenarier.

Vattenwebb

Kartorna i tjänsten Vattenwebb visar hur en framtida klimatförändring skulle kunna påverka svensk vattentillgång för en mängd olika variabler. I applikationen finns till exempel temperatur, nederbörd, medelvattenföring, snötäcke samt låg- och högflöden. Studien baseras på två klimatscenarier.

Mer information om effektstudierna

Vad som skiljer informationen i de olika studierna och hur redskapen är uppbyggda, beskrivs mer noggrant på SMHIs hemsida: Beskrivning av klimatscenarier för hydrologiska effektstudier.