Kulturarv

Kulturarvet hotas av klimatförändringen. Nederbörd, fukt och skadegörare drabbar bland annat byggnader.

Rapporten "Långsamma skadeförlopp - god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader" visar på klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

En av de viktigaste klimatanpassningsåtgärderna för kulturhistoriskt värdefulla byggnader är vård och underhållsplanering med preventiva åtgärder. 

Skriften Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland - anpassning genom förebyggande underhåll(pdf) ger också en rad tips på hur man kan arbeta med underhåll och kontroll av byggnader.
 
Med anledning av att påväxten på sten ökar i ett fuktigare klimat, så ökar allmänhetens krav på tätare rengöring. Skriften "Vårda väl: Rengöring av sten"  pekar på nackdelar med för tät rengöring".

Med ökade vattenmängder och fler skyfall behöver stuprör och hängrännor vara väl omhändertagna. Mer information finns i "Vårda väl: underhåll av takavvattningssystem".

Hur vi kan arbeta förebyggande för att minska problem med skadedjur och svampangrepp på kulturhistoriska träbyggnader presenteras i broschyren Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (pdf), Länsstyrelserna.

Hur påverkas kulturarvet i Västsverige (Västra Götalands och Hallands län) av klimatförändringarna? Rapporten ”Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” (pdf) svarar på frågan och pekar ut det fortsatta arbetet. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

I det digitala kartverktyget Kulturarv och klimatförändringar finns Hallands och Västra Götalands läns kulturarv redovisade tillsammans med de kommande klimatförändringarna. Här går det att välja olika typer av kulturarv och klimateffekter, för att se hur påverkan kommer att bli.

Mer guider och vägledning för det byggda kulturarvet finns under sidan Byggnader.