Anpassningsexempel

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av anpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar. Till alla exemplen hittar du kontaktinformation.

Exemplen presenteras nedan. För att hitta bättre, använd fritextsökningsrutan i högerspalten och/eller sökkategorierna under sökrutan.

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterPedagogiska exempel
Pollinerare som klistermärken på frukt

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information.

Publicerad:

Klimatvisningar i Geodomen

SamhällsplaneringPedagogiska exempel
Geodomens klimatvisning

I den mobila Geodomen hålls klimatvisningar som ger möjlighet för besökarna att interagera med en klimatexpert från SMHI. Visningarna syftar till att öka engagemanget och höja kunskapen om klimatförändringarnas orsaker och dess effekter globalt och lokalt.
 

Publicerad:

Klossköping översvämmas - pedagogiskt exempel

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningPedagogiska exempel
Klossköping

Hur kan man förmedla risker i samhället på ett roligt sätt till mindre barn? Klossköping är en modellstad byggd i lego som ska lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämningsrisker och stadsplanering genom att låta barnen själva vara stadsplanerare. Genom att hälla vatten på Klossköping får barnen se konsekvenserna av en översvämning och får sedan bygga om staden på ett säkrare sätt.

Publicerad:

Utbildningsmaterial för skolor i Norrbotten

Pedagogiska exempelNorrbotten
Klimatrapport för unga i Norrbotten

Blir det slaskigare vintrar och längre somrar i framtiden och vad beror det på? Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans utformat en lättillgänglig rapport om klimatförändringar i Norrbotten. Unga läsare i hela Norrbottens län ges här en chans att förstå klimatförändringen och hur den kommer att påverka dem där de bor. Rapporten ska användas som en del av undervisningen i grundskolan för att stärka intresset för klimatfrågor och hållbar utveckling bland unga.

Publicerad:

RiskLab - ett interaktivt rum för lärande

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningPedagogiska exempelVärmland
Floodville-modellen

Vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet pågår ett forsknings- och lärandearbete om komplexa samhällsfrågor vad gäller säkerhet och klimatrelaterade risker. De samhällsrisker som står i fokus är skyfall, översvämningar, stormar och stigande vattennivåer. På centrumet utvecklas interaktiva och pedagogiska lösningar för att kommunicera och visualisera forskningsresultat i ett kreativt möte. Innehållet kan anpassas men de stående inslagen är Floodville, ett rollspel och ett stadsbyggarspel.

Publicerad:

Pedagogiska exempel

Pedagogiska exempel
Floodville-modellen

Att koppla ihop den vetenskapliga grunden med praktisk erfarenhet på ett sätt som engagerar och uppmuntrar till lärande är en viktig beståndsdel inom klimatanpassning. På den här sidan presenteras olika projekt som förmedlar och lär ut kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning på ett interaktivt och pedagogiskt sätt.

Publicerad:
1 är nuvarande resultatsidan
Alla anpassningsområden
Temaområden
Alla Sveriges län