Anpassningsexempel

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av anpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar. Till alla exemplen hittar du kontaktinformation.

Exemplen presenteras nedan. För att hitta bättre, använd fritextsökningsrutan i högerspalten och/eller sökkategorierna under sökrutan.

Pedagogiska exempel

Pedagogiska exempel
Floodville-modellen

Att koppla ihop den vetenskapliga grunden med praktisk erfarenhet på ett sätt som engagerar och uppmuntrar till lärande är en viktig beståndsdel inom klimatanpassning. På den här sidan presenteras olika projekt som förmedlar och lär ut kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning på ett interaktivt och pedagogiskt sätt.

Publicerad:

Vallar skyddar mot framtida översvämning i Kristianstad

SamhällsplaneringSkyfallÖversvämningSkåne
Kristianstad invallning

Kristianstad har på grund av sitt låglänta läge nära vatten en överhängande risk att översvämmas. År 2002 var stora delar nära att översvämmas och sedan dess pågår arbetet med att skydda staden med vallar och pumpstationer som hindrar vattnet från att rinna in i staden. Projektet ska säkra Kristianstad mot översvämningar både i nuvarande och framtida klimat.

Publicerad:

Skydd av stränder i Ystad

ErosionNaturmiljöSamhällsplaneringTurismSkåne
Ystad Sandskog efter andra strandfodringen 2014

Ystad kommun har länge haft problem med erosion längs med kusten. Stranderosionen förväntas inte minska framöver utan snarare accelerera på grund av havsnivåhöjningen. För några år sedan gjordes därför Sveriges första storskaliga strandfodring på två stränder utanför Ystad. Det innebär att sand hämtas från havsbotten och läggs på stränderna.

Publicerad:

Avfuktare hindrar mögeltillväxt i Mästerby kyrka, Gotland

KulturmiljöerLuftfuktighetGotland
Mästerby kyrka

 På västra delen av Gotland ligger Mästerby kyrka. Kyrkan är en kalkstenskyrka, byggd under 1200-talet, som under senare år haft problem med fukt och mögeltillväxt. Problemet uppstår när utomhustemperaturen och luftfuktigheten är hög och möter en svalare inomhusmiljö i kyrkan. I Mästerby kyrka har en avfuktare installerats så att luftfuktigheten hålls någorlunda konstant och mögelrisken minskar.

Publicerad:

Högflödesrening på Västra strandens reningsverk, Halmstad

AvloppsvattenDagvattenNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningHalland
Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.

Kraftiga regn och översvämningar leder till stor påfrestning på reningsverken. Stora inkommande flöden i reningsverken bidrar till att avloppsvattnet inte hinner renas och åker direkt ut i sjöar och vattendrag. Vid höga inkommande flöden på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad påbörjas en så kallad högflödesrening som kan ta hand om det avloppsvatten som reningsverkets konventionella rening inte har kapacitet att klara av.

Publicerad:

Byggnadsminne skyddat mot ras och skred, Höglunda, Värmland

KulturmiljöerRasSkredVärmland
Höglunda herrgård och slänten ner mot Norsälven.

Byggnadsminnet Höglunda herrgård i Värmland riskerade att rasa ner i den intilliggande älven. En varierande grundvattennivå innebär att marken är instabil. Ett riskreducerande arbete har pågått under lång tid i form av anläggande av en terrass och stabilisering av husgrunden.

Publicerad:

Dagvattenlösningar i Växjö

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningKronoberg
Byggande av betongmagasin som skall fungera som ett utjämningsmagasin för dagvatten.

Växjö kommun har länge arbetat med översvämningar och dagvattenfrågor. Vid kraftiga regn klarar inte ledningsnätet av att ta hand om regnmängderna. Volymerna behöver fördröjas och detta görs bland annat under en parkeringsyta och på en fotbollsplan.

Publicerad:

Rent dricksvatten, Östersund

AvloppsvattenDricksvattenGrundvattenSamhällsplaneringTurismJämtland
En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Sveriges dricksvattenförsörjning utsätts för allt större prövningar. Med ett förändrat klimat förväntas stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller råvattenkvaliteten. Östersunds kommun driver aktivt frågan om dricksvattenförsörjning och säkrar för nutida och framtida förhållanden med en plan om att installera ytterligare ett steg i reningsprocessen av dricksvattnet.

Publicerad:

Översvämningsskydd för jordbruk, Åkra gård

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterErosionJordbrukSkyfallTorkaÖversvämningSödermanland
Tvåstegsdike färdiggrävt

Klimatförändringarna kommer att påverka svenskt jordbruk på många sätt. Många grödor är känsliga för översvämningar men genom breddning av ett traditionellt dike, det så kallade tvåstegsdiket, på Åkra gård i Södermanland skyddar gården sin produktion. Vallproduktion har kunnat ersättas med spannmålsproduktion vilket ger en högre avkastning.

Publicerad:

Fjällanläggning klimatanpassas, Ramundberget

TurismVegetationsperiodJämtland
Ramundberget_skidspår

Redan under höstlovet år 2013 kunde besökare njuta av backarna och ett spår vid Ramundbergets fjällanläggning. Efter mer än ett halvt sekel sedan första åket ägde rum vid Ramundberget investerade anläggningen i snökanoner. Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för att säkerställa sin vintersäsong.

Publicerad:

Alla anpassningsområden

Temaområden

Alla Sveriges län