Anpassningsexempel

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av anpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar. Till alla exemplen hittar du kontaktinformation.

Exemplen presenteras nedan. För att hitta bättre, använd fritextsökningsrutan i högerspalten och/eller sökkategorierna under sökrutan.

Gröna obligationer i Göteborg

SamhällsplaneringVästra Götaland
Finansiering, pengar

Gröna obligationer provas i Göteborg som ett sätt att finansiera kommunens miljöarbete. Obligationerna tillför medel till olika projekt för klimatanpassning samt begränsning av klimatpåverkande utsläpp.

Publicerad:

Gröna obligationer

Samhällsplanering
Pengar-planta

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder har länge varit en svårlöst fråga som kräver nya kreativa lösningar. En lösning kan vara att ge ut så kallade gröna obligationer.

Publicerad:

Minskad översvämningsrisk med våtmarker, Häckenstad gård

Biologisk mångfaldDjurhållningEkosystemtjänsterJordbrukNaturmiljöSkyfallVegetationsperiodÖversvämningKalmar
Översvämning Häckenstad gård

Häckenstad gård utanför Västervik drabbades 2010 av en översvämning som resulterade i stora produktionsförluster. Fyra år senare är gården till stor del säkrad från framtida översvämningar genom anläggandet av våtmarker som fångar upp vattnet och bromsar flödeshastigheten. Åtgärden har torkat upp mark som tidigare varit sumpmark, bidragit till en ökad produktion och även minskat smittspridning och hälsoproblem bland betesdjuren.

Publicerad:

Klimatanpassning av skog, Häradsmarken

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterJordbrukSkogsbrandSkogsbrukTorkaVegetationsperiodJönköpingÖstergötland
Skogsförvaltning Häradsmarken

Skogsbruket tar upp en stor del av Sveriges yta. Klimatförändringar kommer sannolikt innebära en ökad genomsnittlig tillväxt i skogen, samtidigt som skaderiskerna ökar. Skogsförvaltningsbolaget Häradsmarken AB arbetar på flera sätt med att sprida riskerna för framtida skador i skogen. Bland annat genom förändringar i gallring, trädslag och planering av avverkning.

Publicerad:

Klossköping översvämmas - pedagogiskt exempel

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningPedagogiska exempel
Klossköping

Hur kan man förmedla risker i samhället på ett roligt sätt till mindre barn? Klossköping är en modellstad byggd i lego som ska lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämningsrisker och stadsplanering genom att låta barnen själva vara stadsplanerare. Genom att hälla vatten på Klossköping får barnen se konsekvenserna av en översvämning och får sedan bygga om staden på ett säkrare sätt.

Publicerad:

Utbildningsmaterial för skolor i Norrbotten

Pedagogiska exempelNorrbotten
Klimatrapport för unga i Norrbotten

Blir det slaskigare vintrar och längre somrar i framtiden och vad beror det på? Piteå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans utformat en lättillgänglig rapport om klimatförändringar i Norrbotten. Unga läsare i hela Norrbottens län ges här en chans att förstå klimatförändringen och hur den kommer att påverka dem där de bor. Rapporten ska användas som en del av undervisningen i grundskolan för att stärka intresset för klimatfrågor och hållbar utveckling bland unga.

Publicerad:

RiskLab - ett interaktivt rum för lärande

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningPedagogiska exempelVärmland
Floodville-modellen

Vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet pågår ett forsknings- och lärandearbete om komplexa samhällsfrågor vad gäller säkerhet och klimatrelaterade risker. De samhällsrisker som står i fokus är skyfall, översvämningar, stormar och stigande vattennivåer. På centrumet utvecklas interaktiva och pedagogiska lösningar för att kommunicera och visualisera forskningsresultat i ett kreativt möte. Innehållet kan anpassas men de stående inslagen är Floodville, ett rollspel och ett stadsbyggarspel.

Publicerad:

Pedagogiska exempel

Pedagogiska exempel
Floodville-modellen

Att koppla ihop den vetenskapliga grunden med praktisk erfarenhet på ett sätt som engagerar och uppmuntrar till lärande är en viktig beståndsdel inom klimatanpassning. På den här sidan presenteras olika projekt som förmedlar och lär ut kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning på ett interaktivt och pedagogiskt sätt.

Publicerad:

Vallar skyddar mot framtida översvämning i Kristianstad

SamhällsplaneringSkyfallÖversvämningSkåne
Kristianstad invallning

Kristianstad har på grund av sitt låglänta läge nära vatten en överhängande risk att översvämmas. År 2002 var stora delar nära att översvämmas och sedan dess pågår arbetet med att skydda staden med vallar och pumpstationer som hindrar vattnet från att rinna in i staden. Projektet ska säkra Kristianstad mot översvämningar både i nuvarande och framtida klimat.

Publicerad:

Skydd av stränder i Ystad

ErosionNaturmiljöSamhällsplaneringTurismSkåne
Ystad Sandskog efter andra strandfodringen 2014

Ystad kommun har länge haft problem med erosion längs med kusten. Stranderosionen förväntas inte minska framöver utan snarare accelerera på grund av havsnivåhöjningen. För några år sedan gjordes därför Sveriges första storskaliga strandfodring på två stränder utanför Ystad. Det innebär att sand hämtas från havsbotten och läggs på stränderna.

Publicerad:
Alla anpassningsområden
Temaområden
Alla Sveriges län