Ras och skred

För att minska sårbarheten bör hänsyn tas till de ökade riskerna för ras och skred, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader.

Genom det kostnadsfria GIS-verktyget Geokalkyl kan den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten beräknas i ett tidigt planeringsskede. Verktyget är främst riktat åt kommuner som vill jämföra olika alternativ för bebyggelse, men även för att anpassa byggnader för klimatförändringarna och för förbättring av markstabilitet i fråga om ras och skred.

Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag om ras, skred och erosion och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning. Kartunderlag om ras, skred och erosion omfattar en vägledning samt en kartvisningstjänst.

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en metodik för att säkerställa hållbar utveckling av strandnära områden (pdf) där det finns risk för erosion, ras/skred och översvämning. Metoden kan användas som underlag för fysisk planering och klimatanpassning för ny bebyggelse liksom för befintlig bebyggd miljö.

Statens geotekniska institut, SGI, tillhandahåller moderna webbaserade applikationer som räddningstjänsten kan använda vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark till exempel vid en vattentäkt. Med hjälp av dessa kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter (till exempel SGI, SGU, Livsmedelsverket) i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder. Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

Skredrisker i ett förändrat klimat har kartlagts i Göta älvdalen och Norsälven av Statens geotekniska institut (SGI). Rapporterna innehåller konsekvensanalyser, kartredovisningar och resultat. Mer om datalagren står i broschyren Nationell Geodataportal (pdf). En vägledning finns för hur skredriskkartan för Göta älvdalen ska tolkas.

Information om översiktlig stabilitetskartering och olika kommuners karteringsarbete finns presenterat hos MSB. Syftet med stabilitetskartering i finkorniga jordarter är att kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd, och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering. 

Vad är skred, ras och slamströmmar? Var och varför inträffar de? Hur kan de förebyggas? Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och MSB har samlat information.Ras, skred och slamströmmar (SGI)
Skred och ras (SGU)
Skred, ras och erosion (MSB)

Klimatförändringen kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram information om hur elskador kan förebyggas. 
Klimatanpassad elsäkerhet