Skyfall

Skyfallen i Sverige blir allt vanligare i ett varmare klimat. Vi kan förvänta oss att skyfallen kommer att inträffa oftare och att intensiteten kommer att öka.

Rapporter

 • Hur ser risken för framtida skyfall ut i ditt län? SMHI har i dialog med länsstyrelserna tagit fram 21 länsvisa klimatanalyser som ger geografiskt detaljerad information med kartmaterial och klimatscenarier för olika tidsperioder i Sverige. Parametrar som behandlas är bland annat temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. Dessa rapporter kan användas som beslutsstöd och planeringsunderlag i klimatanpassningsarbetet. 
 • Skyfall kan leda till stora konsekvenser när de drabbar urbana miljöer. Vilka samhällsviktiga verksamheter som riskerar att påverkas vid skyfall kan identifieras genom att kartlägga skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet. I denna rapport från MSB ges en metod för hur samhällsviktig verksamhet kan identifieras genom lågpunktskartering. Skyfallskartering i GIS (Länsstyrelsen i Jönköpings län, pdf) är ytterligare en manual som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping. Syftet med denna manual är att vägleda kommuner vid kartläggning av vilken samhällsviktig verksamhet som riskerar drabbas av extrem nederbörd genom en vidareutvecklad lågpunktskartering i GIS. Båda ovanstående metoder kan användas av kommuner i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser såväl som vid översikts- och detaljplanering.
 • Boverkets Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur ger inspiration för integrerade insatser i planering och förvaltning och det ges även förslag på hur arbetet med översiktlig planering kan genomföras med fokus på vatten, klimatmiljö och befintligt byggd miljö. Mångfunktionella ytor som tar hand om dagvatten, som kan verka temperatursänkande under sommarmånaderna och samtidigt hjälpa till att bevara biologisk mångfald är en viktig del i arbetet mot en hållbar stadsplanering.  
 • Under hösten 2016 genomförde MSB en undersökning av kommunernas arbete med hantering av skyfall. Resultatet blev en vägledning där man kan läsa om olika metoder för skyfallskartering, vilka underlag som behövs i arbetet samt hur karteringarna kan användas. Vägledningen ger exempel på hur man kan analysera konsekvenserna av skyfall och hur man kan arbeta med åtgärder och uppföljning. Vägledningen bjuder också på inspirerande exempel och erfarenheter från Umeå, Kristinehamn, Göteborg och Malmö.
  Vägledning för skyfallskartering: tips för genomförande och exempel på användning (MSB)

Verktyg

 • Händelsescenario för Risk- och sårbarhetsanalys – Skyfall i nutid och framtid (MSB) är framtaget för att hjälpa kommuner att inkludera klimatförändringarna som en del av risk- och sårbarhetsarbetet och bedöma konsekvenser av skyfall inom de närmsta årtiondena. Scenariot som är framtaget av länsstyrelsen tillsammans med en rad aktörer, baseras på ett skyfall i Värmland. Verktyget ska hjälpa kommuner att inkludera klimatförändringarna som en del i risk- och sårbarhetsarbetet samt hjälpa att bedöma konsekvenser av skyfall inom de närmsta årtiondena.
 • Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (pdf) är en guide med förslag på hur klimatanpassningsarbetet kan integreras i kommunala pågående processer och rapporten kan även ge stöd i frågor om hur klimatanpassning kan integreras i fysisk planering, bland annat utifrån nya plan- och bygglagen. Rapporten innefattar idékataloger om hur anpassning till ökad nederbörd och översvämningar kan integreras i kommunala processer som översikts- och detaljplan.
 • VISS – Vatteninformationssystem Sverige tillhandahålls klassningar och kartor över större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten som kan vara användbara vid planering med avseende på skyfall. SMHIs kunskapsmaterial "Markavvattning - Så leds vatten bort" beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning. 
 • För ytterligare inspiration om hur dagvatten kan hanteras i ny såväl som befintlig miljö finns hemsidan Klimatsäkrad stad. Här ges ett helhetstänk kring grå (hårdgjorda ytor) och gröna (vegetation) dagvattenlösningar. Det finns även fördjupande delar med beslutsstöd, riktlinjer och metodik vid utformning och dimensionering av olika dagvattenlösningar. 
  Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor - Ett VINNOVA-projekt (RISE)

Mer om att hantera effekter av skyfall finns att läsa på sidorna Vattenförvaltning och Översvämning.