Följa upp

Klimatanpassning är ett ständigt pågående arbete. I takt med att ny kunskap, teknik och samhällsförändringar sker, behöver också klimatanpassningsarbetet ständig uppföljning. Likaså är utvärdering av genomförda insatser viktigt.

Klimatanpassning är inte en process med ett tydligt slut utan är ett ständigt pågående arbete. Det betyder att arbetet behöver bedrivas på ett sätt som är lyhört för förändringar i omvärlden. 

En klimatanpassningsplan eller andra strategier för att integrera klimatanpassning i befintliga processer inom en organisation bör uppdateras när ny kunskap, ny teknik eller andra samhällsförändringar som exempelvis befolkningsutveckling eller ekonomi påverkar förutsättningarna för det pågående klimatanpassningsarbetet.

Väljer man att integrera klimatanpassning inom ramen för pågående processer kommer arbetet att utvärderas som en del av annat arbete, exempelvis miljö- och kvalitetsarbete, miljökonsekvensbedömningar eller som en del av krisberedskapsarbetet. I dessa fall kommer också ansvaret för uppföljning att falla på den avdelning som ”äger” processen inom organisationen.

Mer information

Tillgången på material som stöd för uppföljningsarbetet på svenska är ännu begränsad. Nedan finns en länk till en rapport på engelska som syftar till att vägleda användare i arbetet med att följa upp och utvärdera anpassningsåtgärder.

AdaptME-toolkit (pdf)

I samlingen med anpassningsexempel här på portalen beskrivs anpassningsarbete som genomförts av olika aktörer. Här utvärderas aktiviteterna som utmaningar och erfarenheter, och i de flesta fall även vad det kostat.

Anpassningsexempel