Klimatanpassning i kommuner

Många kommuner arbetar med eller står inför att lyfta in klimataspekter och klimatanpassning i den övergripande planeringen eller i olika pågående kommunala arbetsprocesser.

En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna.

Lathund för klimatanpassning

Klimatanpassning i sju steg

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. Lathunden erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Tjänsten har utvecklats av SMHI i samarbete med kommuner och länsstyrelser.
Lathund för klimatanpassning

Annat underlag och stöd för att arbeta integrerat med klimatanpassning i kommunala processer

I Boverkets webbutbildning Klimatanpassning i planeringen finns svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Utbildningen innehåller också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och exempel på hur en detaljplan kan utformas för att kunna hantera det förändrade klimatet.

För en kommun som vill få en överblick över sitt pågående klimatanpassningsarbete presenteras några sätt att kategorisera åtgärderna och hur man kan tänka för att integrera klimatanpassning i kommunalt arbete. Hjälpmedlet "Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering (pdf)" är främst riktat mot den som leder ett sådant arbete.

Stöd och hjälpmedel kommer successivt att utvecklas för flera kommunala arbetsprocesser. Ytterligare områden där klimatanpassningsperspektivet bör integreras är exempelvis:

Förvaltningars och kommunala bolags strategiska planer, t.ex. VA-planer, dagvattenstrategier och grönstrukturplaner, policyer för kommunal infrastruktur och saneringsplaner

Kommunal myndighetsutövning/praktisk verksamhet, t.ex. större infrastruktursatsningar och beslut kring vattenverksamhet (t.ex. dikningsföretag).