Analysera klimatsårbarhet

En förutsättning för att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat samt övriga samhällsförändringar är kunskap om hur klimatförändringar kan göra olika delar av verksamheten mer sårbara, samt identifiera eventuella nya möjligheter som kan skapas av det förändrade klimatet.

För att försäkra sig om en brett förankrad process som involverar rätt kompetenser i klimatanpassningsarbetet bör de viktigaste aktörerna identifieras och involveras i ett tidigt skede.  Det övergripande arbetet bedrivs lämpligen i breda nätverk för att få en så heltäckande bild som möjligt av klimatriskerna inom alla relevanta verksamheter samt hur de påverkar varandra. En mer heltäckande bild ökar också möjligheterna att hitta genomförbara och kostnadseffektiva lösningar för att minska riskerna.

En integrerad sårbarhetsbedömning identifierar de mest centrala aspekterna som gör er verksamhet sårbar inför klimatförändringar. Arbetet bygger på att ni sätter ihop en bild av vilka risker ni är exponerade mot, på vilka sätt ni påverkas av riskerna och vad ni kan göra för att minska risken. Genom att ni arbetar med de olika delmomenten bygger ni successivt ett underlag för att kunna bedöma de olika aspekterna. En beskrivning av arbetet finns i redskapet Verktygslådan (pdf).

Morfologiska analyser (pdf) är en liknande metodik att arbeta med övergripande analys av hur klimatsårbarhet interagerar med andra samhällsförändringar. Metoden har utformats för kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. 

Exponering – vilka risker är ni exponerade mot?

Riskuppfattningar (pdf). Denna övning ger en bred scanning av risker som ett område eller en organisation är exponerad inför. Riskerna ses utifrån ett klimat- och tidsperspektiv. Målet med övningen är att öka förståelsen för deltagarnas kompetenser och förståelsen för risker inom andra verksamhetsområden.

Klimatfaktorer för riskexponering (pdf). Övningen syftar till att ge en diskussion kring påverkande klimatfaktorer för riskexponering samt att identifiera existerande underlag och behov av ytterligare information. 

Socioekonomiska faktorer för riskexponering (pdf). Övningen pekar ut vilka fler faktorer än de klimatrelaterade som bör inkluderas i en integrerad sårbarhetsbedömning. 

Socioekonomiska scenarier är en metod för att undersöka socioekonomiska förhållandens betydelse och påverkan för klimatförändringarnas effekter på till exempel en viss kommun. Här får man alltså en bild av hur samhällsförändringar tillsammans med klimatförändringar kan påverka en organisations sårbarhet.

Känslighet - på vilka sätt påverkas ni av riskerna?

Känsliga sektorer (pdf). Övningen syftar till att måla upp en framtidsbild med troliga klimateffekter och socioekonomisk utveckling samt att utifrån denna bild identifiera känsliga sektorers sårbarhet inför klimatförändringar 

Känsliga verksamheter och grupper (pdf). Övningen syftar till att ge en uppfattning om vilka verksamheter och för vilka grupper i samhället där det är mest kritiskt att genomföra anpassningsåtgärder samt vilken typ av anpassningsåtgärder som kan tänkas behövas. 

Känsliga områden och punkter (pdf). Övningen syftar till att analysera överlagrad känslighet i ett utvalt område, identifiera känsliga punkter samt sammanfatta resultat från tidigare verktyg. 

Tips på underlag

Tips på underlag som kan vara till hjälp för att identifiera sårbara områden och verksamheter finns i Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen” (pdf) för höga temperaturer (sid 61-62), översvämning (sid 65), stigande havsnivåer (sid 69) samt skred, ras och erosion (sid 73).

Anpassningsförmåga - vad ni kan göra för att minska risken?

H:1 Hanteringsförmåga (pdf). Identifierar faktorer som påverkat kommunens anpassningsmöjligheter. 

H:2 Styrkor och svagheter för anpassning (pdf). Syftar till att analysera hinder i anpassningsarbetet samt möjligheter att komma över dessa. 

Integrerad sårbarhetsbedömning

Från sårbarhetsbedömning… (pdf). Den här övningen syftar till att sätta samman en bild av den integrerade sårbarheten i er verksamhet genom att sammanfatta hur ni är exponerade, er känslighet och er anpassningsförmåga.

Robusta beslut för att hantera klimatrisker

Att anpassa samhället till klimatförändringarna är svårt eftersom det är mycket osäkert hur klimatet kommer att förändras och vad detta kommer att få för effekter. Robust beslutsfattande handlar om att hitta strategier som leder till bra resultat även under stor osäkerhet. Metoderna för robust beslutsfattande karaktäriseras av tre grundläggande principer i rapporten Principer för robusta beslut inför osäkra klimatförändringar.