Bedöma konsekvenser

Efter att möjliga åtgärder har identifierats är nästa steg att bedöma föreslagna åtgärders kostnader, nyttor och möjliga konsekvenser för nedströms belägna områden, såväl som möjlig påverkan på andra miljö- och hållbarhetsmål.

När man bedömer åtgärdernas konsekvenser är det viktigt att tänka på att klimatanpassningsåtgärder som kan fylla flera funktioner samtidigt är lättare att genomföra. Det är också viktigt att i möjligaste mån undvika så kallad felanpassning (eng. ”maladaptation”).

Klimatanpassningsåtgärder bör fylla flera funktioner

En klimatanpassningsåtgärd ska helst fylla flera funktioner samtidigt. Exempelvis kan grönytor i stadsmiljöer både fungera som översvämningsskydd, samtidigt som de ger svalka under heta dagar, bidrar till grönstruktur eller ekologiska korridorer och skapar estetiska och sociala värden i den bebyggda miljön. En guide för att planera mångfunktionella ytor finns i Boverkets skrift ”Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur” (pdf).

Det är också viktigt att försöka undvika felanpassning. Felanpassning kan ske på olika sätt. En anpassningsåtgärd bör inte leda till ökat utsläpp eller minskat upptag av växthusgaser. Den bör heller inte förskjuta riskerna till närliggande platser eller sårbara grupper eller för den delen till framtida generationer.  

Åtgärdernas kostnader

Åtgärdernas kostnader jämförs lämpligen med ett nollalternativ, dvs. kostnad för samhället i valt tidsperspektiv utan klimatanpassningsåtgärden. De flesta samhällsekonomiska beräkningar visar att det blir betydligt billigare med förebyggande investeringar, istället för att vänta tills olyckor eller långsamt ökande negativa effekter orsakar höga kostnader.

Det finns verktyg som stöd till beräkningar av kostnader och nyttor relaterat till åtgärder för att minska sårbarhet för specifika klimatrisker.

För höga temperaturer kvantifierar verktyget ”Räknesnurran” konsekvenser av olika svåra värmeböljor utifrån temperatur och varaktighet i termer av dödsfall samt möjligheter att reducera dödsfallen genom anpass­ningsåtgärder. Effekterna baseras på vetenskapliga undersökningar och grundfrekvenser från nationella register.

Åtgärdernas konsekvenser för miljö och samhälle

Här presenteras två verktyg som underlättar att bedöma hur klimatanpassningsåtgärden påverkar miljön och samhället: hållbarhetsanalys och hållbarhetsmatris.

Verktyget ”Hållbarhetsanalys” är ett stöd för att identifiera miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av att genomföra klimatanpassningsåtgärder.  Det kan användas för att stödja planeringsprocesser och för hjälpa kommunala beslutsfattare och tjänstemän att bereda, prioritera och välja klimatanpassningsåtgärder.

Verktyget består av en grundläggande del som utgörs av en checklista där användaren identifierar potentiella konsekvenser av anpassningsåtgärder utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Dessutom innehåller vägledningen två valbara delar 1) en kostnads/nyttoanalys och 2) ett verktyg för att identifiera målkonflikter.

Verktyget ”Hållbarhetsmatris” (pdf) syftar till att underlätta jämförelsen av olika åtgärdsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv vid beslutsfattande kopplat till markanvändning. Verktyget tydliggör miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika åtgärdsalternativ.