Bygglov

I det här avsnittet har vi samlat hjälp och exempel som utformats för kommunens bygglovgivning.

Lov och förhandsbesked innebär ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen att marken är lämplig för bebyggelse, ur en klimatanpassningssynvinkel.

Exempelvis kan kommunen enligt nya PBL i en detaljplan bestämma att skydds- och säkerhetsåtgärder måste vidtas på tomten för att bygglov ska kunna ges. Den som önskar bygga måste då visa att tillräckliga skydds- eller säkerhetsåtgärder har vidtagits innan kommunen beslutar att ge bygglov. En idékatalog (pdf) (sid 109) om hur klimataspekter och klimatanpassning kan lyftas in i bygglovgivning finns i Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen”.

I Boverkets webbutbildning Klimatanpassning i planeringenfinns också vägledning kring bygglov.