Identifiera åtgärder

För att kartlägga möjliga åtgärder behövs ofta kunskap och erfarenheter från andra. Det är också viktigt att veta vad den tänkta åtgärden syftar till.

Processen att identifiera åtgärder är bred och inkluderar en mångfald olika aktörer. Det gör det möjligt att tänka friare och därmed undvika att fastna i invanda tankebanor. Samtidigt skapar ett brett deltagande delaktighet, vilket också bidrar till att legitimera framtida åtgärder. Den ständigt växande kunskapen om klimatförändringarna och klimatanpassning betyder också att dagens lösningar bör vara flexibla för förändringar i framtiden.

När man ska identifiera klimatanpassningsåtgärder visar erfarenheten att några saker är särskilt viktiga att tänka på.

För det första kan man behöva inspiration om vilka olika typer av anpassningsåtgärder som finns tillgängliga. Vi har därför listat några idékataloger och exempel på anpassningsåtgärder för att möta olika typer av klimatrisker.

För det andra är det viktigt att fundera igenom vilka egenskaper åtgärden har och vilka aktörer som behöver vara med för att man ska kunna genomföra åtgärden. Ni kan då använda er av övningen ”...till sårbarhetshantering” (pdf) för att diskutera om de åtgärder ni överväger främst ska riktas mot att reducera exponering eller känslighet eller att öka er anpassningsförmåga.

Exempel på klimatanpassningsåtgärder

I samlingen med anpassningsexempel här på klimatanpassningsportalen finns  olika typer av anpassningsåtgärder beskrivna, och vilka erfarenheter som har dragits.

Fler tips på anpassningsåtgärder inom specifika sektorer eller för att möta särskilda klimatrisker finns på portalens sidor för anpassningsområden.

Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning fysisk planering” (pdf) innehåller exempel på åtgärder avsedda för att bemöta olika typer av klimatrisker i fysisk planering.

  • Höga temperaturer (sid 63): flera strategier och åtgärder för att minska konsekvenserna vid höga temperaturer.
  • Ökad nederbörd och översvämningar (sid 67): tio olika åtgärder för att minska risken för översvämning i områden nära vattendrag eller inom tätbebyggda områden.
  • Stigande havsnivåer (sid 70): tre sorters åtgärder för att möta stigande havsnivåer.
  • Risker för ras, skred och erosion (sid 74): nio åtgärder för att förebygga skred och ras i finkorniga jordar och i slänter av morän samt för att förebygga erosion i vattendrag och längs kuster.

Klimatanpassning handlar också om att anpassa hela organisationens verksamhet till de nya förhållandena. Climatools checklista för vård och omsorg innehåller exempel på åtgärder avsedda för de ”mjuka sektorerna” vård och omsorg.

För inspiration samt exempel på hur en kommunal åtgärdsplan kan se ut, se Växjö kommuns klimatanpassningsplan (pdf) s. 48-52.