Översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering

I det här avsnittet har vi samlat hjälp och exempel som utformats för kommunens översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering.

Många kommuner står inför att lyfta in klimataspekter och klimatanpassning i olika pågående kommunala arbetsprocesser.

Boverket har publicerat en webbutbildning om klimatanpassning. Här finns svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Utbildningen innehåller också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och exempel på hur en detaljplan kan utformas för att kunna hantera det förändrade klimatet.

Översiktsplanering

Översiktsplanen är det dokument som är vägledande för kommunens mark- och vattenanvändning. Planen anger riktlinjer för avvägning mellan olika intressen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen” (pdf) innehåller grundläggande information om lagrum (PBL 2 och 3 kap.) och hur hög temperatur, ökad nederbörd och översvämning, stigande havsnivåer och ras, skred och erosion kan hanteras.

En idékatalog (pdf) (sid 93-94) över hur klimataspekter och klimatanpassning kan lyftas in i arbetet med översiktsplaneringen finns i Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen”.  

Klimatanpassning kan också lyftas in via en fördjupad översiktsplan eller tillägg till översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan fokuserar på ett visst område medan tillägget fokuserar på en viss aspekt, t.ex. skred och ras eller översvämningar.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ytterligare ett verktyg som kommunen kan använda för att lyfta in klimataspekter i den kommunala planeringen (PBL 4 kap. §42). Områdesbestämmelserna får reglera grunddragen för mark- och vattenanvändningen, användning och utformning av mark för gemensam användning, byggnadsarea, lovpliktens omfattning, hur hus och tomter ska placeras, utformas och utföras samt exploateringssamverkan. Till exempel kan områdesbestämmelser reglera skyddsanordningar för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion. En idékatalog (pdf) (sid 96-97) med tips om hur klimataspekter och klimatanpassning kan lyftas in i områdesbestämmelser finns i Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen”.

Detaljplanering  

Detaljplanen är ett lagligt bindande planinstrument som används när det behövs en närmare reglering av mark- och vattenanvändningen inom ett område. Dess legalt bindande karaktär gör det viktigt att säkerställa att klimataspekter och klimatanpassning tas i beaktande när detaljplanen upprättas eller ändras. Kommunen kan enligt nya PBL (kap. 2) i detaljplanen bestämma att skydds- och säkerhetsåtgärder måste vidtas på tomten för att bygglov ska kunna ges. En idékatalog (pdf) (sid 104-105) med tips om hur klimataspekter och klimatanpassning kan lyftas in genom planbestämmelser i detaljplanearbetet finns i Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen”.

En del klimatanpassningsåtgärder kan regleras i detaljplan, men inte alla. Läs gärna mer om detta i Boverkets rapporter om klimatanpassning i planering och byggande.