Risk- och sårbarhetsanalys

I det här avsnittet har vi samlat hjälp och exempel som utformats för kommunens risk- och sårbarhetsanalyser.

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) syftar till att minska sårbarheten i samhället samt öka förmågan att hantera kriser. Risk- och sårbarhetsanalyser är en av de lagstadgade processer i samhället som kan användas för att integrera klimatanpassningsfrågor. Det finns en rad verktyg och vägledningar som beskriver hur risk- och sårbarhetsanalyser kan fylla detta syfte.

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning (pdf). Verktyget reder ut vilka aspekter av klimatanpassning som kan lyftas in i en kommunal  RSA och vilka som faller utanför.

Systemtyper och klimatfaktorer – Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser (pdf). Verktyget syftar till att strukturera RSA-processen via förslag på hur arbetet kan initieras och effektiviseras.

MSB – vägledning för risk och sårbarhetsanalyser. Ett verktyg som visar hur risk- och sårbarhetsanalyser kan struktureras presenteras i denna rapport som fokuserar på krisberedskap och riskhantering.

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (pdf). En studie som kartlägger om och hur kommuner integrerar klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vidare utvärderar studien hur kommuner går tillväga gällande integrering av klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser samt vilka metoder och hjälpmedel som används och vilka drivkrafterna i arbetet är.

Händelsescenarier för RSA-arbete: Ett verktyg som baseras på händelsescenarier. Det kan användas för risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till värmeböljor och skyfall från nutid till ett tidsperspektiv som inkluderar de närmsta framtida årtiondena. Två händelsescenarier har tagits fram, ett för värmebölja och ett för skyfall.

Exempel på klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelsens skrift ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen” (pdf) innehåller åtgärder avsedda för att bemöta olika typer av klimatrisker/exponering i fysisk planering.

  • Höga temperaturer (sid 63): flera strategier och åtgärder för att minska konsekvenserna vid höga temperaturer.
  • Ökad nederbörd och översvämningar (sid 67): tio olika åtgärder för att minska risken för översvämning i områden nära vattendrag eller inom tätbebyggda områden.
  • Stigande havsnivåer (sid 70): tre sorters åtgärder för att möta stigande havsnivåer.
  • Risker för ras, skred och erosion (sid 74): nio åtgärder för att förebygga skred och ras i finkorniga jordar och i slänter av morän samt för att förebygga erosion i vattendrag och längs kuster.