Skötselplaner för värdefulla naturtyper och ekosystemtjänster i stadsplanering

I det här avsnittet har vi samlat hjälp och exempel som utformats för skötselplan för värdefulla naturtyper samt ekosystemtjänster i stadsplanering.

Klimatförändringarna medför ett behov av insatser för att motverka förlust av vissa habitattyper eller arter. En checklista för hur man kan gå tillväga för att lyfta in klimataspekter i befintliga eller nya skötselplaner för värdefulla naturtyper finns i skriften ”Skyddad natur i ett förändrat klimat – grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur”.

Ekosystemtjänster i stadsplanering

Ekosystemtjänster är ett begrepp som syftar till att synliggöra de funktioner/nyttor som naturen bidrar med alldeles gratis. Det kan handla om beskuggning från träd, dagvattenhantering, syreproduktion eller pollinering. I och med att effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga kommer de reglerande ekosystemtjänsterna bli allt viktigare för att minska effekter av värmeböljor och skyfall. I rapporten ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” finns en vägledning för hur ekosystemtjänster kan integreras i planprocessen. Målgrupp är stadsplanerare och andra verksamma inom planprocessen. 

Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Guide för värdering av ekosystemtjänster (pdf). Innehållet är praktisk inriktat med en steg-för-steg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel, och kan användas i planering och beslut av exempelvis översikts- eller detaljplaner. 

Nacka kommun med stöd från bland andra Boverket/Delegationen för hållbara städer har genom pilotprojektet ”Ekotjänster i Nacka” tagit fram en metod för att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Utöver metoden som grundar sig i ett internationellt forskningsprojekt har en egen värderingsmetodik i GIS utformats som kan fånga upp skilda samhällsintressen genom viktningsscheman och multikriterieanalyser.