Starta processen

En första del i det övergripande arbetet med klimatanpassning är att säkerställa att de som är berörda inom organisationen är medvetna om sina ansvar och roller samt behovet av och möjligheter till klimatanpassning.

Erfarenheter har visat att är det viktigt att skapa utrymme för en diskussion mellan sektorer eller verksamhetsgrenar för att uppnå en mer samstämmig bild och ett uttalat och tydligt mandat för att arbeta vidare med klimatanpassningsfrågan.

Uppstartsarbetet kan till exempel leda till att organisationsledningen får i uppdrag att inkludera klimatanpassning i hela eller delar av verksamheten. Det kan handla om ett uppdrag att se över arbets- och säkerhetsrutiner i samband med värmeböljor, skydd mot översvämningar eller att utveckla nya produkter (ex. färg som tål ett fuktigare klimat) och tjänster.

Oavsett om man väljer att ta fram en specifik klimatanpassningsplan eller någon annan strategi för att integrera klimatanpassning i verksamheten är det viktigt att representanter från de sektorer och verksamheter som berörs erbjuds vara med i det strategiska arbetet.

Verktyget Processplanering (finns under fliken Verktygslåda för klimatanpassning > Separata övningar) syftar till att definiera uppdraget, utse en projektansvarig och en processledare samt skissa på en struktur. 

Verktyget Deltagare (finns under fliken Verktygslåda för klimatanpassning > Separata övningar) syftar till att identifiera vilka som ska ingå i arbetsgruppen och skapa en gemensam utgångspunkt och förståelse. 

För att starta det övergripande arbetet med klimatanpassning kan man sedan använda sig av någon av dessa övningar:

Dokumentet Uppstart: klimat! (finns under fliken Verktygslåda för klimatanpassning > Separata övningar) syftar till att få igång en gemensam diskussion kring klimatförändringar och anpassning som lyfter både utmaningar och möjligheter inom den egna verksamheten. 

Lokal klimateffektprofil vänder sig i sin nuvarande utformning till handläggare och politiker som vill skapa underlag för analyser av framtidens klimat. Övningen syftar till att initiera en diskussion på basis av medierapportering som speglar hur klimat och väderrelaterade risker har diskuterats i ert geografiska område.

Resultaten från arbetet med en lokal klimateffektprofil kan exempelvis användas som ett inledande kapitel i en klimatanpassningsplan eller som en del i organisationens miljöarbete och strategiska arbete.

Stöd för att arbeta strategiskt med klimatanpassning

I varje län har länsstyrelsen ett uppdrag att samordna arbetet med klimatanpassning och att ta fram regionala handlingsprogram för klimatanpassning. Länsstyrelserna kan vara en resurs för ert övergripande anpassningsarbete.

Kommunala förvaltningar spelar också en central roll i anpassningsarbetet, framförallt på grund av sitt ansvar för samhällsplanering. Det gäller t.ex. översiktsplaner som ska hållas aktuella och ta hänsyn till miljö och klimataspekter (även behov av klimatanpassning) och detaljplaner som ska beakta klimatrisker. Kommunen kan vara en resurs för ert övergripande anpassningsarbete.

För den som vill skaffa sig en överblick över hur en kommun kan arbeta strategiskt med klimatanpassning kan skriften ”Klimatanpassningsplan - Process och verktyg” (pdf) vara en god hjälp på vägen.