Strukturera klimatanpassningsarbetet- hantera sårbarhet

Efter att ha genomfört en sårbarhetsanalys är det dags att gå vidare med arbetet att hantera och förebygga klimatsårbarheten.

Sårbarhetsanalysen ska ha resulterat i en klarare bild av vilka grupper, områden och verksamheter som är sårbara inför klimatförändringarnas effekter. Denna bild ska nu ligga till grund för det vidare arbetet med att hantera och förebygga klimatsårbarhet inom organisationen.

Från sårbarhetsbedömning till sårbarhetshantering

Efter genomförande av övningen ”Från sårbarhetsbedömning…” (pdf) kan man arbeta vidare med ”…till sårbarhetshantering” (pdf) som syftar till att identifiera vad ni kan göra för att hantera sårbarheten och vem som kan göra det. 

Klimatanpassningsplan

När anpassningsbehoven samt ansvariga för utförandet har identifierats kan denna information med fördel dokumenteras och konkretiseras i en handlingsplan för klimatanpassning. Delar av detta arbete (identifiera åtgärder samt bedöma konsekvenser) beskrivs närmare under blocket ”Åtgärder" här på portalen.

En beskrivning av hur arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan kan ske finns i Lathund för klimatanpassning. Lathunden är främst inriktad på arbetet i en kommun.

Exempel på hur en klimatanpassningsplan kan vara utformad är Klimatanpassningsplan Växjö kommun 2013 (pdf).