Hav och sjöar

Havets nivå kommer med stor sannolikhet att stiga under mycket lång tid i framtiden. Även vattennivåerna i sjöar kan komma att förändras i ett framtida klimat.

Hav och klippar

FN:s klimatpanel, IPCC, står för den mest spridda vetenskapliga bedömningen av klimatets utveckling och av havets globala framtida nivåförändring. I januari 2007 presenterade IPCC sin fjärde utvärderingsrapport som utgick från den då tillgängliga klimatforskningen.

Sedan dess har ett flertal nya vetenskapliga artiklar publicerats, som betonar risken för att världshavet kan komma att stiga i snabbare takt än vad IPCC angav 2007. Denna farhåga framhålls också i flera internationella syntesrapporter som tagits fram som stöd för klimatanpassning i kustområden.
 
Oftast redovisas bedömningar av havets nivå fram till år 2100, men havet kommer med stor sannolikhet att fortsätta att stiga under lång tid därefter. Klimatanpassning kräver också att man tar hänsyn till lokala förhållanden såsom landhöjning och vindar. Kraftiga stormar ger de mest extrema vattenstånden.

För anpassningsåtgärder krävs både en ingående dialog med de som är ansvariga för konsekvenserna samt att andra faktorer vägs in, såsom acceptabel risk, vilka värden som står på spel, det planerade objektets livslängd samt framtida möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar.

Förhållanden i sjöar

Vattennivåerna i sjöar beror främst på hur stora inflödena och utflödena är samt hur sjöarna regleras. Regleringsstrategin kommer troligtvis att ändras när klimatet ändras. Det går inte att ge en generell bild av hur vattennivån i sjöar väntas förändras i ett framtida klimat. Den väntade förändringen varierar mellan olika sjöar, men även mellan olika årstider. En del sjöar förväntas få högre vattennivåer under delar av året medan andra kan få låga vattennivåer, främst under sommaren.

Klimatscenarierna pekar på en ökad lufttemperatur, vilket i sin tur påverkar isen på sjöar. De studier som gjorts pekar på att isläggningen förväntas inträffa senare och islossningen tidigare i ett framtida klimat.