Översvämning

I framtiden kan översvämningar bli vanligare längs med landets södra kuststräckor, till följd av stigande havsnivåer. För sjöar och vattendrag varierar mönstret över landet, där vissa delar väntas få större översvämningsrisk och andra mindre.

Med översvämning menas att vatten täcker ett område som normalt inte står under vatten. De bakomliggande orsakerna är olika beroende på om översvämningarna sker längs kusterna, vid vattendrag, vid sjöar eller i städer.

Sjöar och vattendrag

Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar av landet. Man kan grovt säga att översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan bli vanligare i stora delar av Götaland, södra Svealand samt nordvästligaste Norrland medan risken beräknas bli lägre i norra Svealand och övriga Norrland. De lokala skillnaderna är dock stora.

Översvämningsrisken beror även i hög grad på andra faktorer såsom hur vattendragen regleras, vilka förebyggande åtgärder som vidtas samt hur bebyggelse och infrastruktur förändras.

Skyfall i städer

Extrem nederbörd som faller under en kort tid kan ge stora problem med översvämningar i städer. Där finns mycket hårdgjorda ytor som inte kan suga upp något vatten och därför måste en stor del av nederbörden tas om hand i dagvattensystemen.

De studier som gjorts av extrem nederbörd i framtida klimat antyder att denna typ av händelser väntas bli vanligare i framtiden. Stora förebyggande insatser kan göras för att städerna bättre ska klara av att ta hand om extrem nederbörd.

Hav

Översvämningsrisken längs kusterna påverkas bland annat av havsnivåhöjning och landhöjning. Havets nivå kommer med stor sannolikhet att stiga under mycket lång tid i framtiden. Landhöjningen medför att den lokala havsnivåhöjningen blir lägre i de mellersta och norra delarna av Sverige, medan Skåne knappast alls kan dra fördel av denna effekt.