Grundvatten

Grundvattennivåerna kommer att påverkas av den förändrade nederbörden och temperaturen. Den ökade nederbörden kan ge höjda grundvattennivåer med någon eller tiotals centimeter. I de sydöstra delarna av landet kan grundvattennivåerna däremot komma att sjunka.

Tidpunkten för när bildandet av grundvattnet är som störst varierar över landet. Den höjda temperaturen kan ge ökad grundvattenbildning under vinterhalvåret på grund av mer nederbörd i form av regn i främst de södra delarna av Sverige.
 
Avsänkningen av grundvattennivån under sommarhalvåret i hela landet kan komma att förlängas på grund av den tidigare snösmältningen, högre temperatur och längre sommar, vilket kan ge problem med den enskilda vattenförsörjningen.

Förmodligen kommer dock grundvattennivåerna att vara i stort sett oförändrade under årets sista månader.

Ändrat klimat påverkar grundvattenkemin

Klimatförändringarna kan också leda till ändrad markanvändning, odling av nya grödor, längre växtsäsonger och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel vilket kan medföra påverkan på grundvattenkvaliteten.

Fin_bäck

Den ökade nederbörden kan dessutom medföra fler och större översvämningar samt höjda ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom ökat inflöde av ytvatten till grundvattenmagasin.

Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan påverka grundvattenkvaliteten. När grundvattennivåerna sjunker ökar halter av kemiska ämnen och ökande grundvattennivåer medför minskade halter, det vill säga det sker en utspädning.

I kustområdena kommer havsnivåhöjningen att påverka grundvattnet genom att risken för saltvatteninträngning ökar i enskilda brunnar.