Kraftig nederbörd

Tillfällen med kraftig nederbörd har alltid haft och kommer även i framtiden att ha en stor inverkan på vårt samhälle. Översvämmade gator och vägar, kollapsande tak och förstörda skördar är några av de negativa konsekvenser som kraftig nederbörd kan resultera i.

Vid planering och dimensionering av dagvattensystem måste konsekvenserna av intensiva regnhändelser beaktas. Här är förloppen mycket snabba och avrinning sker från små ytor som till stor del är hårdgjorda.

Också inom jordbruket kan kraftiga regn ställa till med stora problem då skördarna kan sättas under vatten och ruttna bort. Vid planering och uppförande av ny bebyggelse, särskilt med stora plana tak, är det viktigt att ha i åtanke vilken belastning som stora mängder snö kan innebära.
 

Vad är kraftig nederbörd?

Skyfall

Med kraftig eller extrem nederbörd avses mängder som väsentligt överstiger de normala, till exempel under en månad eller på en dag eller en timme. Extrem nederbörd kan leda till höga flöden i vattendrag, men det är starkt beroende av hur mycket vatten som finns i mark, vattendrag och sjöar innan regnet faller. En stor del av de översvämningar som drabbar vårt land uppkommer när flera regn i följd passerat, även om de var för sig kanske inte gett några extrema mängder.

Lite förenklat kan man säga att en nederbördsmängd på 40 mm per dygn ofta uppfattas som skyfall.

Omfattande och skadebringande regn i Sverige uppkommer i anslutning till långsamma fronter, som åtskiljer mycket varm och fuktig luft från kyligare och torrare luft. Längs fronterna bildas samtidigt regnområden och efterhand ökar därmed vindarna. Området med regn ökar också i storlek medan regnintensiteten i stället ofta börjar avta.

Mer lokala men intensiva åskskurar kan också ge mycket stora regnmängder. Denna typ av skurar kan leda till problem i städer där dagvattensystemen inte kan ta emot de stora regnmängderna.
 

Framtiden ser ut att bjuda på mer

Resultat från klimatberäkningar pekar på att skyfallen i Sverige blir allt vanligare i ett varmare klimat. Vi kan förvänta oss att skyfallen kommer att inträffa oftare och att intensiteten kommer att öka. Som alltid finns det stora lokala och regionala skillnader i hur frekvensen av tillfällen med kraftig nederbörd förändras i vårt avlånga land.

Intensiteten hos kraftiga regn sommartid beräknas generellt öka med 10-15% i Sverige fram mot slutet av sekelskiftet. Spridningen mellan olika scenarier är dock mycket stor (från oförändrad regnintensitet till en ökning med mer än 40%).

Regnintensiteten för så kallade 10-årsregn, som i genomsnitt återkommer vart tionde år, med varaktigheten 10 min, 1 timme och 1 dygn tros öka med omkring 10%.

I linje med detta förväntas återkomsttiden för ett 20-årsregn i Sverige minska under sommaren till 6-10 år och för vintern ända ner till 2-4 år. Då jämförs perioden 1961-1990 med 2071-2100.