Torka

Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd kan medföra att det uppstår vattenbrist och växtligheten hämmas. I södra delen av landet är vattenbehovet ofta som störst när tillgången är minst. I framtiden förändras sannolikt vattentillgången, klimatscenarierna pekar på en minskning i stora delar av södra Sverige.

Sett i ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Under torrår kan dock vattenbrist medföra stora problem lokalt och regionalt i landet. Det är framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand som drabbas.

Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd medför att växtligheten hämmas, vilket påverkar jordbrukets skördar och skogstillväxten. Konsekvenserna förvärras om temperaturen samtidigt är hög, eftersom avdunstningen då är stor. Torka medför låg vattenföring till vattendragen och låga vattenstånd i sjöarna, vilket leder till vattenbrist och konkurrens mellan olika användning av vatten för vattenförsörjning och bevattning eller avlopp.Till följd av långvarig torka inträffar också många bränder i skog och mark.

Kända torrsomrar under senare år är 1975, 1976 och 1983. Det kanske svåraste fallet av försommartorka i vårt land under de senaste 100 åren inträffade 1992. I delar av Götaland kom inget eller obetydligt med regn under tiden 13 maj till 11 juli.

Förändrad vattentillgång i framtiden

Åker

I framtiden kan vattentillgången komma att förändras. Klimatscenarierna pekar på en minskning i stora delar av södra Sverige. Den minskade vattentillgången beror främst på att växter kommer att förbruka mer, eftersom växtsäsongen förlängs i ett varmare klimat. Högre temperaturer gör också att mer vatten dunstar av från mark och vattendrag.

En SMHI-analys redovisar den beräknade utvecklingen för vattentillgång, antal dygn per år då det är relativt torrt i marken och antal dygn per år då det är låg vattenföring i vattendragen. När det gäller marktorka väntas störst förändringar i Skåne och i områden kring Vänern och Vättern, med mer än 60 fler dygn med torka varje år, från idag och fram till nästa sekelskifte.