Flöden

Flöden, eller vattenföring, är den mängd vatten som rinner i ett vattendrag under en viss tid. I ett framtida klimat väntas flödena i vattendragen förändras, både öka och minska. Ändringen varierar mellan olika delar av landet, men också mellan olika årstider.

Hur höga flödena är har konsekvenser för många olika verksamheter. Några exempel är vattenkraften, räddningstjänsten, lantbruket, industrin och dricksvattenproduktionen.

Variationerna är olika för olika delar av landet. I norr är det högvatten i samband med snösmältning och lågvatten under vintern. I söder inträffar även högvatten på senhösten i samband med regn och här är det ofta lågvatten på sommaren på grund av hög avdunstning och/eller liten nederbörd. Sjöar har en dämpande effekt på flöden.

Klimatförändringar ger ändrade flöden

Förändringar i vattenflöden beror till stor del på hur nederbörden förändras, men även på temperaturförändringar som påverkar snösmältning och avdunstning.

I landets södra delar väntas mycket av vinternederbörden att falla som regn istället för snö. Det leder till att vattenflödena under vintern beräknas öka och att vårfloden blir mindre tydlig eller uteblir helt. Även i de norra delarna av landet kan vårfloden bli lägre och komma tidigare.

Under somrarna däremot visar klimatscenarierna på lägre vattenflöden och längre perioder med låga flöden. Detta är en följd av en ökad lufttemperatur och därigenom också högre avdunstning. I sydöstra delen av landet väntas problem till följd av låga vattenflöden bli vanligare.