Renskötsel

Häftiga väderomställningar, förskjutning av årstiderna och ökad oförutsägbarhet. Effekterna av klimatförändringar utgör stora utmaningar för renskötseln, både nu och för framtiden.

Renar
Foto Annette Löf/Azote

Renskötseln är en verksamhet som bygger på hög flexibilitet i förhållande till miljö- och vädermässiga variationer. Anpassningsförmågan kan därför av tradition anses vara hög. I dagsläget är utrymmet för att utnyttja denna anpassningskapacitet starkt begränsad beroende på att trycket från andra intressen ökar i traditionella renbetesområden. Gruvnäring, skogsbruk, fjällturism, vindkraftsparker och rovdjurspredation är exempel på sådana intressen. Dessa aktiviteter kan förväntas bestå eller öka framöver. De delar upp landskapet och försvårar därmed för renbetet.

Renarnas bete bidrar till att den biologiska mångfalden hålls i balans. Renskötseln är beroende av fungerande ekosystem och är speciellt utsatt för klimatförändringar. Tydligast framträder riskerna vintertid och kopplas inte enbart till en långsam uppvärmning utan även till extrema väderhändelser. Händelser som töväder mitt i vintern, ovanligt mycket eller lite snö påverkar renens beteende och rörelse. Renskötseln måste redan idag hantera dessa varierande förhållanden. Arbetet är därför fokuserat på anpassning och minskad sårbarhet. 

Mer resurskrävande

Renskötseln har blivit mer resurskrävande på grund av de kraftiga väderomställningar och förskjutning av årstider som vi ser redan idag. Det har lett till ökad ovisshet, försämrat vinterbete, brist på svalkande snöfläckar sommartid och osäkra isförhållanden vid renflyttning.

Vegetationsperioden kommer att bli längre i framtiden och växtproduktionen under sommarbetet förväntas därmed öka. Det är positiva effekter, men insektsplågan kan förvärras. Snöförhållandena förväntas variera mer, exempelvis med töväder mitt i vintern som gör att snön smälter. Vattnet fryser sedan till is och så kallad skare bildas. Det försvårar för renarna att kunna beta markväxande renlavar, som är en viktig födotillgång. 

Anpassning för framtiden

Renskötseln är av avgörande vikt i samisk kultur och ett stöd för andra kulturyttringar i det samiska samhället. Därför betraktas renskötseln som en del av den samiska kulturen. För att möta klimatutmaningen krävs ökade handlingsmöjligheter inom andra områden – till exempel inflytande över konkurrerande markanvändning och rovdjursfrågan. Sametinget arbetar med en handlingsplan för att ta fram en samlad bild av hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för renskötsel och samisk kultur. Problemen ska identifieras och möjliga förslag till åtgärder ska inventeras och analyseras. Åtgärder som ska leda till att stärka renskötselns resiliens*, förbättra kommunikationen och pröva nya samarbetsformer med andra aktörer. Ökade handlingsmöjligheter och bättre samarbete med andra aktörer kommer att bli nyckelfrågor för renskötseln och därmed den samiska kulturen.

*resiliens= kapaciteten hos ett system att hantera förändring och samtidigt utvecklas