Dammsäkerhet

Förändringar i höga flöden är den dominerande påverkansfaktorn när det gäller klimatförändringar och dammsäkerhet. Klimatanpassningsåtgärder för kraftverksdammar innefattar ombyggnadsåtgärder såväl som drift- och vattenhushållningsåtgärder.

Förändringar i höga flöden är den dominerande påverkansfaktorn när det gäller klimatförändringar och dammsäkerhet. Om tillrinningen i en viss flödessituation överstiger dammanläggningens tillgängliga tappningskapacitet stiger vattennivån i magasinet.

Om magasinet stiger över dämningsgränsen, och når en nivå som dammen inte är dimensionerad för, kan det leda till dammhaveri. Klimatanpassningsåtgärder för kraftverksdammar innefattar ombyggnadsåtgärder såväl som drift- och vattenhushållningsåtgärder.

Andra klimatfaktorer som vind, skyfall, temperaturförändringar, tjäle och is påverkar dammsäkerheten i varierande grad men inte tillnärmelsevis i lika stor omfattning som extrema flöden.

Svåra väderförhållanden

I samband med höga flöden kan dock isproblematik, vindgenererade vågor och vindsnedställning av magasinet förvärra en redan svår situation. Dammanläggningar behöver alltså dimensioneras för att tåla olika kombinationer av möjliga påverkansfaktorer på ett säkert sätt.

Förutom direkta effekter på dammanläggningar behöver även förutsättningarna för att kunna övervaka, fjärrstyra och att kunna ta sig till anläggningen under svåra väderförhållanden beaktas. Här kan exempelvis skyfall eller stormfällen medföra försvårande omständigheter.