Finansbranschen

Finansmarknadens roll är att väga risker, uppnå vinster och undvika förluster. Att väga olika slags risker kan vara mycket svårt och klimatets förändring har länge uteblivit i olika riskanalyser.

Placerare har stor chans att leda vägen till minskade utsläpp, genom smartare och mer hållbara investeringar. Idag investeras en försvinnande liten del av kapitalet med klimatförändringarna i åtanke.

Nya lagar och regler, omvärdering av fossila energireserver och extremt väder är exempel på faktorer som påverkar finansmarknaden. World Economic Forum gjorde en enkät bland de mäktigaste företagen i världen om de största farorna i världen 2015.  Fyra av tio utpekade risker hade koppling till klimatet.

De flesta stora företag som verkar på den globala marknaden, har system för riskbedömning och – hantering. Klimatrelaterade risker är dock inte alltid inkluderade.

Förändring på väg

Flera internationellt betydande aktörer på finansmarknaden har under senare tid gjort uppmärksammade uttalanden om hur klimatets förändring påverkar branschen. Klimathotet är en fråga om finansiell stabilitet.

Att se hållbarhet som en förutsättning för bra avkastning, inte ett hot, öppnar för ett mer långsiktigt bedömande av risker och investeringar.

Finansbranschen verkar nu börja inse sin roll i klimatfrågan och på finansmarknaden har klimatet börjat betraktas som en riskfaktor. Tillgångar som tidigare betraktades som värdefulla kan bli värdelösa.