Så påverkas Sverige av omvärldseffekter

Klimatförändringarnas indirekta effekter är ett område som allt fler aktörer intresserar sig för. Klimatförändringarnas effekter i omvärlden har effekter för Sverige och det svenska klimatanpassningsarbetet.

Klimatförändringarnas effekter kan ha konsekvenser långt bortom den berörda regionen. Huvudskälet till detta är det samspel som finns mellan olika processer i samhällen och ekosystem och att dessa är gränsöverskridande, bland annat som en följd av internationell handel.

Klimatförändringarnas indirekta effekter

Ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar i andra länder kommer skapa både risker och möjligheter för Sverige. Resultaten från en  studie från PwC syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar. Studien är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.

Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder

I ett underlag till rapporten Kontrollstation, från år 2015, riktas även här fokus mot ett urval områden av klimatförändringarnas indirekta effekter som bedöms vara av betydelse för Sverige. Områdena är: Utrikes-, säkerhets-, försvars- och utvecklingspolitik; Migration; Areella näringar; Transporter och energi; samt Handel, näringsliv och industri.

En utgångspunkt för att analysera klimatförändringarnas konsekvenser på en enskild sektor, lokalsamhälle, land eller region kräver att man tar hänsyn till klimatförändringarnas effekter men även vilken förmåga som finns för att stå emot förändringar och att utveckla anpassningskapacitet. Detta medför att klimatförändringarnas konsekvenser är avhängiga både klimatologiska och icke-klimatologiska faktorer.

Klimatförändringarnas indirekta effekter och deras betydelse för Sverige (sid 17-49, pdf)

Olika konsekvenser för olika samhällen

För att bedöma klimatförändringarnas konsekvenser behöver  de komplexa samspelen mellan olika faktorer beaktas. En och samma händelse kan helt enkelt få väsentligt olika konsekvenser beroende på vilket samhälle som drabbas och på hur samhällets sårbarheter ser ut. Ett samhälles sårbarheter förändras dessutom över tid.

Interaktionen mellan klimatologiska och icke-klimatologiska faktorer är viktig att inkludera vid analys av vilka effekter klimatförändringarna kan få för ett enskilt land, eller en enskild sektor, och dessa interaktioner är i olika utsträckning transnationella. För ett land med omfattande internationell verksamhet, som Sverige, är det därför betydelsefullt att rikta uppmärksamhet på hur förändringar i omvärlden kan påverka Sverige. Klimatförändringarnas påverkan på handelsflöden, ekonomisk utveckling samt migration är således några områden som är relevanta att studera.

Livsmedelsförsörjningen

Livsmedelsförsörjningen påverkas av klimatförändringarna och förväntas bli omfattande, geografiskt spridda och till stor del beroende av de socioekonomiska förhållanden som finns. Detta till följd av plötsliga väderhändelser, ett större livsmedels- och odlingsbehov i klimatutsatta områden och en större efterfrågan att odla för biobränslen vilket ökar risken för svängningar i priset.

Exakt hur livsmedelsförsörjningen kommer att påverkas i Sverige är svårt att förutse. Klimatförändringarna kan komma att gynna storleken på skördar på norra halvklotet, och även val av grödor. Tidiga insatser att trygga den svenska livsmedelsproduktionen skulle även bidra med möjligheten att Sverige blir nettoexportör.

Generellt ökar sårbarheten med avståndet till livsmedelsproduktionen och ju sämre ekonomiska förutsättningar olika grupper har, till exempel för stadsmänniskor med sämre ekonomiska förutsättningar. En anpassningsåtgärd kan vara att öka närheten mellan producent och konsument inom Sverige.

Klimatförändringarna påverkar i ett globalt perspektiv faktorer som markförstöring, brist på färskvatten och befolkningstryck som också leder till konflikter av olika slag och social oro. Det är inte otänkbart att Sverige får ett högre regelbundet migrationstryck kopplat till livsmedelsförsörjning, extremväder, havsnivå och ekonomiska orsaker.