Elektronisk kommunikation

Samhället blir alltmer beroende av väl fungerande och säkra elektroniska kommunikationer. Den elektroniska kommunikationen är, i sin tur, beroende av en kontinuerlig elförsörjning.

Även korta elavbrott kan medföra stora konsekvenser för den elektroniska kommunikationen och dess användare.

Stormar skapar problem

Ökade risker för stormfällning påverkar system med luftledningar och även master. Det pågår en ombyggnad av elsystemet så att alltfler förbindelser ligger i marken. Utvecklingen går även mot fler radiolösningar. Trots detta kommer luftburna ledningar att finnas kvar under ett antal år.

Med hänsyn tagen till både förändringar av klimatet, skogsbeståndet och ombyggnad av elsystemet kommer elavbrott sannolikt att fortsätta drabba de elektroniska kommunikationerna.

Översvämningar hotar kommunikation

Vid översvämningar riskerar, med stor sannolikhet, hela områden att vara strömlösa. Det medför att elektronisk kommunikation riskerar bli kraftigt nedsatt eller sluta fungera. Många stora fiberkablar är lagda i broar. Om dessa spolas bort av vattenmassorna kan lokala telekommunikationsnoder påverkas, men även andra delar av landet.

Insatser för skyddsåtgärder

Post- och telestyrelsen arbetar med att säkra elektroniska kommunikationer bland annat genom insatser kopplade till ökad robusthet i systemen. Man arbetar med driftsäkerhetsföreskrifter med förslag på skyddsåtgärder för anläggningar och andra tillgångar mot miljörelaterade hot. De inkluderar nederbörd, vind, åska, fukt, extrema temperaturer, översvämningar, jordskred och brand.