Luftfart

Luftfarten påverkas inte i någon större grad av klimatets förändringar. Förändrade tjäldjup och grundvattenförhållanden liksom ökad nederbörd har dock viss påverkan på flygfälten.

flygplan på landningsbana

Ett varmare klimat kan minska tjäldjupet och förändra grundvattennivåer vilket kan få konsekvenser för flygfältens bärighet. Ökade nederbördsmängder belastar flygplatsernas dagvattensystem och kan ge anledning till att planerade ombyggnader görs tidigare.

Behovet av avisnings- och halkbekämpningsmedel på flygfälten minskar troligen i de södra delarna av landet men de ökar istället i norr. Bedömningen grundar sig på att det för södra Sverige väntas bli färre dagar med besvärliga förhållanden kring noll grader och att för norra Sverige flyttar sig vinterklimatet mer mot fuktigare och mindre kalla dagar.

Utredning visar på underhållsbehov

Luftfartsstyrelsen har gjort en utredning som fastlägger att bärigheten på svenska flygplatsers rullbanor kommer att vara tillräckliga. Förutsättningen är dock att kontinuerliga underhållsåtgärder av dagvattensystem och banbeläggningar genomförs. Ett tjockare asfaltlager kan behöva läggas för att motverka reduktion av bärigheten vid minskat tjäldjup.