Sjöfart

Sjöfarten i svenska farvatten påverkas inte i någon större grad av klimatförändringarna. Det finns dock ett grundläggande behov av kunskap om förhållandena i våra sjöar, hav och vid våra kuster för att göra bra miljö- och klimatanalyser. 

Havsnivån höjs

Ökat vattendjup, till följd av havsnivåhöjning, innebär inga nackdelar för sjöfarten men kan medföra problem i vissa hamnar. Kajanläggningar i hamnar i södra Sverige kan behöva anpassas till högre vattennivåer. Det finns en risk för att vissa hamnar kan behöva stängas till följd av högre vattenstånd.

Ökade vattenflöden

Ökade vattenflöden kan medföra svårigheter bland annat genom ökad risk för erosion, ras och skred i trånga passager, som till exempel kanaler. Risken för skred är hög längs Göta älv och sjöfarten är ett av de verksamhetsområden som kan drabbas. En inventering av riskerna längs Göta älv med anledning av förändrat klimat har utförts av SGI.

Efter färdig digitalisering av Göta älv återstår de stora insjöarna Vänern, Mälaren, Vättern och Hjälmaren

Havsis och vindar

Minskande havsis, i form av mindre utbredning av istäcket och kortare issäsong, är positivt för sjöfarten. En eventuell ökning av extrema vindar skulle kunna medföra problem för sjöfarten.

Högupplösta djupdata behövs

Det råder stor brist på kunskap om grundläggande förhållanden i våra sjöar, kuster och hav. Sjöfartsverkets sjömätningsplan innefattar högupplösta djupdata som täcker cirka 75 procent av våra farvatten. Den kvarvarande delen på 25 procent gäller grunda strandnära områden, där behoven för arbetet med klimatanpassning är tydligast.

För strandnära och grunda områden ner till tio meters djup motsvarar befintligt underlag inte behoven. Lantmäteriets nya höjdmodell för landytor behöver kunna anslutas till djupmodell med motsvarande kvalitet för att underlätta analyser av klimatets påverkan på havsnivåer.