Vägar och järnvägar

Transporterna på vägar och järnvägar bedöms öka vilket ställer krav på robust infrastruktur. Samtidigt gör förändringar i klimatet att risker för skyfall, översvämningar, ras och skred ökar. Det påverkar vägar och järnvägar.

Olyckor och stopp i trafiken

I och med att nederbörden väntas öka i framtiden kan trafikolyckor, till följd av stora regnmängder på vägarna, bli vanligare och även bli ett större problem än vad de är idag. Genom att identifiera platser som riskerar att översvämmas av riklig nederbörd kan problemen förhoppningsvis åtgärdas och vissa olyckor undvikas.

Stopp i vägtrafik kan orsakas av nedfallna träd och av översvämmade vägar. Problem med nedfallna träd är tydligt kopplat till stormar. En ökning av antalet översvämningar har noterats under de senaste åren.

Klimathänsyn vid vägbyggen

När grundvattenytan höjs finns risk, i många markområden, för en ökad belastning på dräneringssystem för vägyta och vägunderbyggnad. Vid byggnation av nya vägar eller ombyggnad av befintliga vägar ska därför hänsyn tas till dagens och framtida klimat vid dimensioneringen.

En del broar är idag lågt liggande och kan behöva byggas om och höjas för att undvika översvämning.

Vintern förändras

Klimatförändringen förändrar villkoren under vintrarna. Till följd av det varmare klimatet förväntas användningen av salt totalt sett att minska. Det blir troligen också mindre behov av plogning och vinterväghållningens insatser väntas flytta norrut.

Det kan bli fler temperaturväxlingar runt noll grader i södra Sverige, vilket leder till ökade problem med blockering av tunga fordon i samband med dåligt väglag.

Värmeböljor påverkar järnvägen

Längre perioder med värmeböljor påverkar järnvägen negativt. Räls, komponenter i växlar och kontaktledningar kan expandera i värme och orsaka störningar i trafiken. Det kan bli svårt att genomföra transporter med tåg planenligt, om det finns risk att värmen överskrider vad de tekniska komponenterna i systemen tolererar.

Riskinventeringar och trädsäkring

Trafikverket arbetar för att öka transportsystemets robusthet. Stora oväder kan göra att vägar och järnvägar spolas bort. Mer vanligt är att lokala regn orsakar problem för trafiken. Trafikverket har projekt för att reducera risker för skador av ras, skred, erosion och översvämningar. Träd nära järnvägsspår tas bort och för vägar görs riskinventeringar över hela landet. De allvarligaste riskerna prioriteras för åtgärder.