Byggnader

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är liksom andra byggnader hotade av översvämningar, fukt och mögelskador. Eftersom dessa byggnader har kulturhistoriska värden som är oersättliga är det viktigt att förebygga skador.

Byggnader
Foto Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet

Förhöjd havsnivå och ökad nederbörd ökar riskerna för översvämningar, ras och skred. Händelser av det slaget men även åtgärder för att förhindra översvämningar och skred kan direkt påverka kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet har översiktligt analyserat hur klimat- och miljöförändringar påverkar kulturarvet. Typ av förändring och omfattning av klimatförändringarna kommer att variera över landet. Skador som tidigare varit relativt begränsade i vissa delar av landet kan dyka upp i andra områden. Generellt ses en risk för snabbare nedbrytningsförlopp av exempelvis byggnadsmaterial och snabbare igenväxning.

Underhåll kommer att bli än mer viktigt i ett förändrat klimat. Det kommer även att krävas mer frekvent besiktning och underhåll. Ett väl underhållet hus är mer motståndskraftigt mot skador som ett förändrat klimat kan medföra. Om hängrännor är rensade och dräneringen är bra blir exempelvis effekten av ett skyfall inte lika förödande.

För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska kunna användas och bevaras även fortsättningsvis är energieffektivisering, på lång sikt, en förutsättning.

Energibesparingskrav påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och man kan spara energi utan att riskera att byggnaders kulturhistoriska värden försvinner. Dessa frågeställningar behandlas bland annat i EU-projektet Co2olbricks (på engelska) och Energimyndighetens forskningsprogram Spara och Bevara.