Mark och jord

I stora delar av Sverige kan nederbörden komma att öka med upp emot 30 procent vid slutet av detta sekel. Detta får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och byggbarhet.

Skred

Klimatscenarier visar att extrema vädersituationer blir allt vanligare. Ökad total nederbörd i kombination med fler och intensivare regn kan leda till nya översvämningsnivåer och ökad erosion längs sjöar, vattendrag och kuster.

Ökad nederbörd, höjd grundvattennivå, ökade flöden, översvämningar och erosion kan också leda till att föroreningar lättare lakas ut och sprids.

Markens hållfasthet och stabilitet som byggnadsgrund försämras på grund av ökade grundvatten- och porvattentryck. Risken för skred ökar i vissa typer av jordar. Områden som idag anses stabila kommer i framtiden att behöva åtgärdas.