Naturmiljö

Klimatförändringarna förväntas leda till förändringar för den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Skog och sjöar

Klimatförändringarna kommer att påverka biologisk mångfald både direkt genom förändrad temperatur och nederbörd samt indirekt genom förändrad markanvändning. Ekosystem med en rik biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar.

När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner och vegetationszoner norrut. Påverkan sker på växter och djurs reproduktion, fördelning och storlek hos populationer samt förekomst av skadeorganismer. Ovanliga arter kan försvinna medan nya arter kan etablera sig.

Fjällområdena är särskilt känsliga för klimatförändringarna. Kalfjällsområdena i Sverige förväntas minska kraftigt när trädgränsen höjs.

Förändrade förhållanden i Östersjön kommer att medföra stora förändringar för den biologiska mångfalden. Temperaturen i Östersjön ökar och isens utbredning minskar drastiskt. En ökning av den globala havsnivån kommer att medföra att Östersjöns nivå ökar. Salthalten i Östersjön förväntas förändras på grund av ändrade vindförhållanden och tillförsel av sötvatten från ökad nederbörd och tillrinning från vattendrag.