Turism och besöksnäring

Besöksnäringen förutser att både den inhemska och utländska turismen i Sverige generellt kommer att öka. Flera traditionella vinterturismdestinationer förväntas att utvecklas mot att bedriva verksamhet året runt, med ett blandat utbud av aktiviteter.

Sveriges kustområden är viktiga för turister såväl som för lokalsamhällenas rekreation och friluftsliv. De viktigaste resurserna är stränderna och vattnet. Vinterturism i de nordliga delarna av landet är också mycket viktig, liksom möjligheter till jakt och fiske för turism och friluftsliv.

Besöksnäringen kan gynnas av ett förändrat klimat med varmare somrar och högre lufttemperaturer. Snöfattigare vintrar påverkar redan idag fjällanläggningarna, som blir alltmer beroende av att kunna tillverka snö för att säkerställa vintersäsongen. Investeringar i snökanoner kan dock medföra längre vintersäsonger och fler besökare.

Turismen runt Medelhavet kan minska till följd av allt varmare somrar. Den kraftiga uppvärmning vintertid som förväntas i Alperna leder antagligen också till minskad turism i området. Det kan leda till ökad turism i Skandinavien.

Konsekvenser för besöksnäringen

Klimatförändringen i Östersjöregionen kommer att ge både positiva och negativa konsekvenser för besöksnäringen. Ett mindre förutsägbart klimat med fler extremer gör det svårt att planera vilka tjänster som ska marknadsföras. Oförutsägbarheten ökar också risken för förluster, till exempel på grund av snöfria vintrar. De finansiella riskerna kan gälla ökade försäkringskostnader, fastighetskostnader i kustområden som blir olämpliga, ökade kostnader för rengöring av stränder, återsedimentering och muddring samt för åtgärder vid värmeböljor.

Klimatsäkrad infrastruktur och vattenresurser

Ökad turism kräver klimatsäkrad infrastruktur. Det finns redan idag väderrelaterade problem med infrastrukturen. I ett framtida klimat med mer nederbörd och mer frekvent förekommande extremt väder kan problemen bli större, om inte tillräckliga anpassningsåtgärder görs.

Ökad turism innebär ett större tryck på miljön i turisttäta områden och tillgången till vattenresurser av god kvalitet blir en nyckelfråga.

Sektorsövergripande samarbete

Klimatanpassning kopplat till besöksnäringen går över flera sektorer. Samarbete mellan besöksnäring, forskare och myndigheter behövs därför för att främja besöksnäringen i ett förändrat klimat.