Dagvatten och spillvatten

Avloppssystemen kommer att påverkas av såväl ökade regnintensiteter som av höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

Dagvatten i urban miljö samlas vanligen via gatubrunnar till rörledningar och avleds till närliggande vattendrag eller sjö (recipient). Öppen avledning av dagvatten förekommer också och genom lokal infiltration kan dagvatten även bli grundvatten (LOD= lokalt omhändertagande av dagvatten). Det har även blivit vanligare att dagvatten från större vägar först renas, exempelvis i dagvattendammar.

Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar, biltvättar och olika processer i industrin. Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.

Fram till 1950-talet dominerade kombinerade system, med avledning av spill- och dagvatten i samma ledningar. Därefter har vanligen separerade (duplikata) system byggts. Många innerstäder har dock fortfarande kombinerade system.

Mindre risker med duplikata system

Vid häftiga regn kan de kombinerade systemen resultera i översvämningar av källare då vatten strömmar bakåt och kommer upp i golvbrunnar och liknande. Med duplikata system riskerar inte dagvatten att tränga in i hus och byggnader via avloppssystemet. Extrema regn, som överskrider de regnmängder som duplikata rörsystem kan hantera, måste antingen avledas via ytliga vattenvägar eller magasineras. Annars skapas översvämningar av utomhusmiljöer.

Grön och blå infrastruktur

Under senare år har en rad händelser med extrema regn och därmed översvämningar i framförallt städer satt fokus på de urbana vattenfrågorna. Med klimatets förändring väntas ökade regnmängder och även vad gäller de extrema regnen. Det innebär en ökad belastning på systemen.

För att klimatanpassa urbana miljöer krävs grön och blå infrastruktur. Grön infrastruktur kan bestå av parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.

Ingen enskild aktör råder ensam över dagvattenfrågan. Sektorsövergripande samverkansgrupper för dagvattenstrategier är därför viktiga.