Omvärldens påverkan på Sverige

Litet barn pekar ut Sverige på en jordglob.

Sverige har, jämfört med många andra länder, gynnsamma förutsättningar att handskas med klimatförändringarna. Konsekvenser av klimatförändringar i andra länder kommer dock att skapa både risker och möjligheter för Sverige. 

Nationella expertrådet för klimatanpassning har beställt en rapport om hur Sverige kan påverkas av klimatförändringar i andra länder. Syftet har varit att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rapporten i sin helhet finns i länk till höger.

Handel

Sveriges import och export kommer genom klimatförändringarna att ges både möjligheter och risker. En stor del av Sveriges totala inkomst utgörs av export av varor till andra länder, och då främst järnmalm och skog. Om andra länders motsvarande sektorer drabbas hårdare av klimatförändringarna kan detta ge konkurrensfördelar för Sverige.

Om istäcket i Arktis krymper till följd av klimatförändringarna öppnas en färdväg som skulle ge snabbare transport med fartyg till och från Asien.

Klimatförändringarna väntas påverka länder som Sverige importerar varor ifrån. Detta kan leda till högre priser och minskat utbud i till exempel textil- och livsmedelsbranscherna.

Finansiell sektor

Investeringar utomlands riskerar att förlora värde i takt med att klimatförändringar drabbar investeringsländerna. Ett exempel är havsnära fastigheter.

Den finansiella stabiliteten förväntas bli påverkad av ökade extremväder. Detta kan leda till ökad investering i länder som drabbas mindre eller kan klimatanpassa sig väl. Om Sverige lyckas med sin klimatanpassning medan andra länder inte gör det kan investeringarna öka. Klimatförändringarna kan även innebära nya möjligheter för Sverige att investera i klimatanpassningsprojekt utomlands.

Svenska försäkringsbolag är ofta själva försäkrade i utländska återförsäkringsbolag. Detta kopplar dem samman med försäkringsbolag i andra länder. Det innebär att de kan påverkas när andra länder drabbas av extremväder. En följd av detta kan bli högre priser på försäkringar i Sverige.

Människors rörelsemönster

Klimatförändringarna påverkar boendemiljöer, vattentillgångar och mark. Många människor bor utmed kuster, vilket kan leda till ökad migration när havsnivåerna stiger. Sverige har, jämfört med många andra länder, gynnsamma förutsättningar att handskas med klimatförändringarna. Det är troligt att migrationen till Sverige till följd av klimatförändringarna kommer att öka.

Människors rörelsemönster innefattar även turism. Värmeböljor i södra Europa kan leda till att turister väljer att åka till norra Europa under somrarna. Den svenska turismen kan därför komma att gynnas.

Energi

Genom försörjning och produktion inom el och energi är Sverige är sammankopplat med många andra länder. Produktionsavbrott utomlands kan påverka Sverige på flera sätt. Då Sverige exempelvis är starkt beroende av andra länder för import av gas och olja är landet sårbart för klimatförändringar som påverkar produktionen och försörjningen av dessa energislag.

Med mer extremväder riskerar stabiliteten i el- och energiförsörjningen i Europa att minska. Sverige är sammankopplat med Europas elnät och kan därför också påverkas, troligtvis främst i form av höjda priser.

Om klimatet i södra Europa blir torrare och produktionen av vattenkraft minskar kan efterfrågan på den svenska vattenkraften bli större, då nederbörden i norra Sverige istället väntas öka.

Livsmedel

Sverige importerar ungefär hälften av sitt livsmedel. Då en stor del av detta kommer från länder som kan drabbas hårt av klimatförändringarna kan utbudet minska. Om utbudet minskar finns risk för stigande priser.

Medan odlingsmöjligheterna i många andra länder försämras kan de förbättras i Sverige för vissa grödor. Detta kan innebära större självförsörjande och mer export av svenska livsmedel.

Geopolitik

Oroligheter till följd av klimatförändringar i andra områden kan också påverka Sverige. Ett exempel är att när isarna i Arktis smälter öppnas nya färdvägar upp samtidigt som isfria områden kan bli tillgängliga för borrning av olja och gas. Konflikter kan uppstå om kontrollen av dessa fartleder och områden. Sverige kan påverkas på grund av sitt geografiska läge i och nära Arktis.

Klimatförändringarna kan leda till att Sveriges internationella bistånd ökar. Detta i enlighet med Parisavtalet där det står att stora och stabila ekonomier ska ta ett ökat ansvar i klimatrelaterade katastrofer.