Miljöbalken

Hänsyn till hälsa och miljö

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär att alla ska visa rimlig hänsyn när något görs som kan ge mer än försumbar påverkan på människor och omgivning. Det gäller både för större insatser som behöver myndighets tillstånd och enklare åtgärder som inte behöver prövas alls. Lämplig plats ska väljas och försiktighetsmått genomföras, om inte de är orimligt dyra i förhållande till nyttan. Se Miljöbalken (MB) 2 kap.
MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. (Sveriges riksdag)

Prövning av verksamheter och åtgärder

Miljöbalken ger regler om när vissa verksamheter och åtgärder ska prövas av myndighet innan de får genomföras. Det är till exempel miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och åtgärder i skyddade områden som reservat, Natura 2000 och vid stränder.

Åtgärder för klimatanpassning kan behöva prövas som vattenverksamhet, till exempel då de byggs i vattenområden eller innebär att vatten leds bort. Se MB 11 kap 2 §.
MB 11 kap. Vattenverksamhet (Sveriges riksdag)

Länsstyrelsen prövar mindre vattenverksamheter och Mark- och miljödomstol övriga. Se 7 kap. 19 §.
Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, 7 kap (Sveriges riksdag)

Prövningsfritt är bara verksamhet som uppenbart inte skadar enskilda eller allmänna intressen. Se MB 11 kap 12 §.
MB 11 kap. Vattenverksamhet (Sveriges riksdag)

Skydd av natur, kultur och andra allmänna intressen

Områden med höga värden för naturintresse, kulturmiljöintresse, friluftslivet, vattenskydd med mera kan skyddas och särskilda regler ange hur områdena får nyttjas. Reglerna kan inskränka både äganderätten och allemansrätten, till förmån för det prioriterade intresset, till exempel natur. Se MB 7-8 kap.
MB 7 kap. Skydd av områden (Sveriges riksdag)
MB 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald (Sveriges riksdag)

Undantag från skyddet förutsätter prövning av myndighet. Oftast är det länsstyrelse eller kommun som beslutar. Varje form av skydd har särskilda kriterier för när undantag kan godtas. Eftersom det skiljer sig mellan de olika skydden måste varje skydd utvärderas om en planerad anläggning berör de skyddade områdena.