Nyhetsarkiv

11 miljoner till forskning om klimatanpassning av fastigheter

Forskare på Linköpings universitet har beviljats 11 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att forska om hur man kan stödja fastighetsägare i deras arbete med klimatanpassning. ”Klimatanpassning är en utmaning redan i dag, men kommer att bli allt mer akut under åren som kommer, därför är det viktigt att vi hittar evidensbaserade metoder för att stödja fastighetsägarna”, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond. 
 

Publicerad:

80 byar ska flyttas på Fiji

Regeringen på Fiji planerar att flytta fler än 80 byar på grund av stigande havsnivåer. Några byar har redan evakuerats. ”Evakuering har potentialen att förbättra människors liv och vara en bra metod för klimatanpassning, men det kan också ha katastrofala följder, så det gäller att planera för kommande klimatrisker noga innan en evakuering sker”, säger miljöforskaren Annah Piggott-McKellar vid Queenslands universitet.

Publicerad:

Rapport om extremväder ska underlätta klimatanpassning

Forskare från SMHI har undersökt förekomsten av extrema väderhändelser de senaste årtiondena i Sverige och sammanställt dem i Rapporten ”Climate Extremes for Sweden”. Rapporten syftar bland annat till att stödja svenska användare med kunskap som underlättar anpassning till ett förändrat klimat och för att mildra klimatpåverkan.

Publicerad:

Så kan företag bli bättre på att stå emot klimatförändringar

Klimatförändringarna innebär både affärsmässiga och fysiska risker för företags verksamheter. Dessa risker kan dämpas av att företagen ökar sin förmåga att hantera de nya förutsättningarna. Enligt en rapport från World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) görs ett sådant arbete i tre huvudsakliga steg.

Publicerad:

Att arbeta med ekosystemtjänster - ett sätt att klimatanpassa

”Gröna stråk, parker och andra naturområden är viktiga inslag i samhällsplanering. Inte minst när det gäller biologisk mångfald och klimatanpassning”, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden i Växjö kommun. Fram till sommaren 2021 deltar de i EU-projektet Blue Green City.

Publicerad:

Så kan fysisk planering bidra till grön infrastruktur

Hur kan grönska hjälpa till att lösa aktuella samhällsutmaningar som klimatomställning, vattenförsörjning, folkhälsa och integration? Naturvårdsverket har gett ut en illustrativ guide om grön infrastruktur i fysisk planering.

Publicerad:

Projekt för att äldre ska klara värmeböljor bättre

Att minska äldre personers sårbarhet under värmeböljor har stått i fokus för ett projekt i Lerums kommun under 2019. Medarbetare från måltidsservice och kommunala äldreboenden har diskuterat hur de tillsammans kan anpassa intaget av mat och vätska för att de äldre ska klara långa perioder av värme bättre. Projektet utvärderades i höstas och kommer att fortsätta inför sommaren 2020.

Publicerad:

Mer forskning om klimatanpassning inom byggsektorn efterlyses

”Byggvetenskapen har nästan inga pågående forskningsprojekt om anpassning. Inom både högskola och näringsliv är man bra på att jobba för minskning av klimatförändringarna, men nu måste vi komma igång med tydliga anpassningar!”, säger Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap på KTH. Som exempel på konkreta anpassningsprojekt som bör prioriteras nämner han skydd mot översvämningar, förstärkning av dammar, hus och brokonstruktioner samt kommunernas system för vatten och avlopp.

Publicerad:

"De första välbärgade klimatflyktingarna"

Tusentals familjer längs USA:s sydkust har valt att lämna sina hem, medan andra stannar kvar och istället rustar sina hus för att kunna stå emot orkaner och översvämningar bättre. Att som husköpare i South Carolina efterfråga "orkansäkra strandhus" är det nya normala. Se DN:s reportagefilm från den amerikanska södern.

Publicerad:

Översvämningsskydd ska byggas på Falsterbonäset

På grund av den förväntade havsnivåhöjningen planerar Vellinge kommun att uppföra sammanlagt 21 kilometer översvämningsskydd runt Falsterbonäset. 16 kilometer av skydden utformas i form av skyddsvallar, uppbyggda av jordmassor, resten i form av en mur. Det är dock ännu oklart exakt hur översvämningsskyddet skall utformas.

Publicerad:
År
Månad