Nyhetsarkiv

Nya djupdata för Stockholms skärgård minskar risker

Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. Djupdata på grunda vatten bidrar till viktigt kunskapsunderlag för havsmiljökartering, havsplanering och klimatanpassning i skärgårdsmiljön.

Publicerad:

Planeringsunderlag ska säkra dricksvattenförsörjning i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat fram en plan som kompletterar den regionala vattenförsörjningsplanen. Den nya regionala materialförsörjningsplanen för säker dricksvattenförsörjning syftar till att understryka vikten av att identifiera och bevara naturgrusavlagringar. Planen är tänkt att fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för länets aktörer, i täkttillståndsprocessen, i översiktsplaneringen och i krissammanhang.

Publicerad:

Brunnsarkivet ger bättre skydd för dricksvattnet

Ett förändrat klimat påverkar grundvattennivåerna men även grundvattnets variationer under året. SGU öppnar nu upp för brunnsägare att registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsägaren bidrar då bland annat till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet. Med registreringen kommer brunnsägaren att kunna ge sitt dricksvatten ett bättre skydd.

Publicerad:

Hur påverkar klimatförändringarna klövviltet?

Älgen verkar drabbas mest i ett varmare klimat med mer torka och värmeböljor, medan vildsvin och dovhjort kan gynnas av varmare vintrar. Effekterna av klimatförändringarna på de olika klövviltstammarna ska nu undersökas noggrannare i tre olika projekt där forskare från SLU ingår.

Publicerad:

Interaktivt planeringsstöd för kommuner i Sydafrika

Ett webb-baserat planeringsverktyg har gjorts tillgängligt för kommuner i Sydafrika. Verktyget är en klimat- och sårbarhetsanalys baserad på de globala klimatscenarierna, nedskalade till Sydafrika. Nuvarande och framtida klimatpåverkan för varje kommun, kostnader och nyttor, samt åtgärdsförslag finns inuti verktyget, som 50 forskare utvecklat under tre års tid.

Publicerad:

Ny rapport om risk- och krishantering i Europa

Nu publiceras en rapport om att minska risker och effekter vid händelser som naturkatastrofer och klimatkriser. Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 är ett sådant exempel där flera europeiska länder deltog. Rapporten är den första från en nyinrättad europeisk expertgrupp hos FN.

Publicerad:

Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer

Företagen i Sverige är beroende av importerade råvaror och insatsmedel. Som en del i stödet till livsmedelsföretagens klimatanpassning publicerar Livsmedelsverket nu en rapport som visar hur klimatet kan komma att förändras i de delar av världen som Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning.

Publicerad:

Länsstyrelserna kartlägger landets vattensituation

Regeringen har gett alla länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen på lokal och regional nivå i sina län. Uppdraget ska belysa dagens situation och hur den kan förbättras för att klara vattenbrist i framtiden. Uppdraget redovisas 20 maj och 15 juli 2019.

Publicerad:

Konferens om regn och risker i urbana miljöer i juni

Den internationella konferensen Cities, Rain and Risk kommer att äga rum 13-14 juni i Malmö. Forskningsprojekt som rör bland annat modellering och prognoser av översvämningar i städer, vattenhantering, klimatanpassning och naturbaserade lösningar kommer att presenteras. Konferensen samarrangeras av bland andra Lunds universitet, Svenskt Vatten och SMHI.

Publicerad:

En åttondel av alla kända arter kan hotas av utrotning

Av de åtta miljoner växt- och djurarter som forskare känner till hotas nu mellan en halv och en miljon av dessa. 15 000 forskningsrapporter har sammanställts under tre års tid för att ge en överblick. Sverige har tillsammans med 131 andra länder deltagit i arbetet. Klimatförändringarna räknas som den tredje största källan till de omfattade hoten.

Publicerad:
År
Månad