Nyhetsarkiv

Vägledning för att hantera värmeböljor

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna kan värmeböljor bli vanligare. Nu finns en ny vägledning på området för aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet. Bakom står Folkhälsomyndigheten.

Publicerad:

Jordbruksverkets nya handlingsplan för klimatanpassning

Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jorbruks- och trädgårdssektorn. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för myndighetens uppdrag och mål i ett förändrat klimat. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.

Publicerad:

Stora investeringar inom VA behövs

En studie initierad av Svenskt Vatten visar att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver fördubblas, under de kommande 20 åren. Det innebär en genomsnittlig ökning av taxan med 4% per år. Faktorer som påverkar investeringsutgifterna är framför allt ett ökat behov av förnyelse av ledningsnäten men också befolkningsökning och klimatanpassning.

Publicerad:

Skogen inte tillräckligt klimatanpassad

Den svenska skogen är inte rustad för klimatskador. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar, krävs en mer varierad skog. Skogsstyrelsen erbjuder nu skogsägare som vill bli bättre på att klimatsäkra skogen en ny hjälp, genom att ha samlat en rad lösningar och tips.

Publicerad:

Film om klimatförändringar och djurhälsa

Hur påverkas smittsamma sjukdomar hos djur av ett förändrat klimat? Hur påverkas svenska djur av nya arter som kan etablera sig i ett förändrat klimat? Vad förväntar vi oss framöver? Se SVAs kortfilm och få svar.

Publicerad:

Regeringen vill öka takten i att åtgärda dåliga avlopp

Arbetet med att åtgärda och byta ut dåliga avlopp går för långsamt. I Sverige finns cirka 250 000 små avloppsanläggningar med ingen eller dålig rening av avloppsvattnet. Regeringen tillsätter nu en utredning som får ett tredelat uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn.

Publicerad:

Vilka kommuner är bäst på klimatanpassning?

Den 8 juni presenterar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet sin årliga undersökning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Sveriges bästa kommun kommer att utses. Anmäl dig senast den 19 maj.

Publicerad:

Fiskar kan anpassa sig till varmare vatten

Det finns risk för att hela populationer av fisk kan dö ut när klimatet förändras. Vissa fiskarter kan dock anpassa sig till ökande havstemperaturer. Det är troligen fiskens hjärta, som avgör i hur varmt vatten en fisk kan leva, visar forskning från Göteborgs universitet.

Publicerad:

Ett växande hot mot svenska lövskogar

Klimatförändringarna skapar bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att sprida sig i Sverige. Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige. Detta visar en rapport från SLU och Skogssällskapet.

Publicerad:

Korta vintrar gör att fjärilar flyger senare

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, visar ny forskning från Stockholms universitet. Att flyga i rätt tid när det finns mat och solvärme kan spela stor roll för en fjärilsarts överlevnad. Om fjärilar flyger senare eller tidigare är även en signal för de klimatförändringar som sker. 

Publicerad:

År

Månad