Nyhetsarkiv

Mätningar visar att antalet dagar med is har minskat

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje studerar forskare bland annat hur klimatförändringarna påverkar sjön Erken. Mätningar sedan 40-talet visar att antalet dagar som sjön är isbelagd har minskat markant, en skillnad på nästan två månader i genomsnitt.  Det påverkar också vilka arter som finns i sjön.

Publicerad:

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

Publicerad:

Hälften av världens djurarter riskerar utrotning

Omkring hälften av växterna och djuren i världens mest artrika områden riskerar att utrotas lokalt om utsläppen fortsätter i dagens takt och jordens värms upp till 4,5 grader.Om koldioxidutsläppen kan begränsas till 2 grader enligt Parisavtalet blir effekterna mindre men fortfarande riskerar en fjärdedel av de studerade arterna att utrotas lokalt. De nya rönen publiceras under onsdagen i tidskriften Climatic Change, där bland andra forskare från WWF bidrar. 

Publicerad:

Forskningsprojekt ska studera klimatextremer

Det nya forskningsprojektet ”Klimatextremer för Sverige” ska ge en översikt över kunskapen om extremt klimat i Sverige. Projektet ska också undersöka var det finns mer forskningsbehov för att utveckla ny kunskap för klimatanpassning. Arbetet kommer även innebära att se hur informationen används i samhället för att anpassa till och begränsa konsekvenserna av de extrema händelserna. 

Publicerad:

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. Lathund för klimatanpassning är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och vägleder under arbetets gång. SMHI har utvecklat lathunden tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Lathund för klimatanpassning följer EU:s klimatanpassningsverktyg ”Adaptation Support Tool”.

Publicerad:

Regeringen har beslutat om nationell strategi för klimatanpassning

Regeringen har beslutat om en rad åtgärder för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Den nya klimatanpassningsstrategin förtydligar myndigheternas ansvar och slår fast att ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI. Strategin lämnas nu till Riksdagen.

Publicerad:

Handlingsplan för Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrland har reviderat sin regionala handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen beskriver hur klimatet kommer utvecklas i länet och vilka åtgärder som behövs för att bli ett robust län även i framtiden.

Publicerad:

Nya medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI erbjuder svenska statliga myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner och verktyg för klimatanpassningsarbete inom sitt område. Utlysningen som är öppen till 23 mars är en förstärkning av tidigare utlysning i vintras.

Publicerad:

Rapport om sandstränder som naturliga skydd mot erosion

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram rapporten Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Rapporten pekar på betydelsen av sandstränder som naturliga skydd mot erosion och översvämning där dynamiska processer tillåts verka och utgöra hållbara strukturer för klimatanpassning mellan hav och bebyggda områden. Arbetet har även resulterat i nya kartskikt i tjänsten Vatten och klimat. 

Publicerad:

Tillsynsvägledning för översvämningsrisker

Boverket har publicerat en så kallad tillsynsvägledning för översvämningsrisker. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna och syftar till att ge stöd vid tillsyn av kommunernas detaljplaner när det gäller risk för översvämning.

Publicerad:

År

Månad