Nyhetsarkiv

Projektpengar för anpassning av jordbruket

Nya pengar finns att söka för projekt som ska bidra till att minska jordbrukets klimatpåverkan och anpassa jordbruket till förändringar av klimatet. Jordbruksverket utlyser 37 miljoner till kompetensutveckling, pilotprojekt och nya samarbeten. Sista ansökningsdag är 30 augusti.

Publicerad:

Workshop för kulturarv i ett förändrat klimat

I augusti arrangeras en workshop på tema klimatförändringar och kulturmiljö. Här lyfts frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Dagens fokus är Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse.

Publicerad:

FN-rapport följer upp hållbarhetsmålen – klimatet ett av de största hoten

En ny FN rapport summerar de globala hållbarhetsmålen och slår fast att klimatförändringarna är ett av de största hoten för att målen inte nås. Här konstateras bland annat att arbetet för att uppnå målen inte är tillräckligt ambitiösa, och att det krävs ett utökat internationellt samarbete.

Publicerad:

Projekt för att ta fram nya och tåligare vetesorter

Inom SLU pågår två projekt som arbetar med att ta fram nya vetesorter anpassade för ett extremt och omväxlande klimat. Samtidigt behöver processen med växtförädling hitta snabbare metoder, konstaterar SLU.

Publicerad:

45 miljoner för att säkra tillgången på dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska fördela 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Kommuner och kommunala VA-bolag kan i sin tur söka bidrag hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Publicerad:

Värmestress leder till miljardförluster

Den globala uppvärmningen förväntas leda till en ökad arbetsrelaterad värmestress, minskad produktivitet samt ekonomiska förluster. De fattigaste länderna kommer att drabbas hårdast. Det skriver International Labour Organization (ILO) i en ny rapport.

Publicerad:

Klimatförändringarnas lokala effekter

Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt. Det visar en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Rapporten baseras på underlag från SMHI och tre utvalda kommuner: Malmö, Härjedalen och Norrköping.

Publicerad:

Forskningsbaserade guider om hållbar klimatanpassning framtagna

En samverkansguide för medborgardeltagande i kommuners klimatanpassning, ett informationsblad med tips och råd för medborgare, och ett processverktyg för förankring av ekosystembaserad klimatanpassning har tagits fram av Lunds universitet. Guiderna är ett resultat av forskningsprojektet Hållbar omställning för klimatanpassning i städer.

Publicerad:

Spel ökar förståelsen för klimatanpassning

Ett spel ska öka förståelsen för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan planera. Klimatanpassningsspelet, som exempelvis lämpar sig inom undervisning eller inom kommuner, kommer att visas under Almedalsveckan. Planerad lansering blir efter sommaren. 

Publicerad:

Sammanställning gjord av Jönköpings läns erfarenheter av sommaren 2018

Sammanställningen fokuserar på de konsekvenser som sommarens höga temperaturer hade på människors hälsa. Vidare behandlas även vattenbrist, foderbrist och bränder i rapporten, om än översiktligt. Rapporten bygger på erfarenheter från länets kommuner, samt Region Jönköpings län.

Publicerad:
År
Månad