Nyhetsarkiv

Klimatanpassningsarbetet underlättas med en ”digital tvillingstad” 

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten. Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden – framför allt vid stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två områden är till exempel klimatanpassning och transportlösningar.

Publicerad:

Ny vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Boverket, SGU, SMHI och Livsmedelsverket tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Syftet är att nå en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning. Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner.

Publicerad:

Projekt kring å förhindrar översvämning i Köpenhamn

St. Vejle å i Köpenhamn har vid flera tillfällen varit millimeter ifrån att översvämma hus. Men efter ett klimatanpassningsprojekt står nu området betydligt bättre rustat för skyfall. I projektet har bland annat tre regnvattensdammar, våtmark, diken och en pumpstation byggts. Samtidigt har grönområden anlagts runt en del av ådalen.

Publicerad:

Misslyckat klimatanpassningsarbete en av riskerna 2020

World Economic Forum är i full gång i Davos. Inför mötet släpptes rapporten Global Risks Report 2020. Rapporten, som bygger på svar från 750 globala experter och beslutsfattare, menar att en av de större riskerna världen står inför för 2020 är att regeringar och företag misslyckas med sitt arbete inom klimatanpassning.

Publicerad:

Hållbar vattenförsörjning i fokus i nytt projekt

Nu lanserar IVA projektet ”Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat”. Projektet introduceras den 30 januari med ett seminarium i Stockholm. Projektet har tre teman: ”Vatten som begränsad resurs - kretslopp och förvaltning”, ”Klimatförändringar - konsekvenser av större variationer i nederbörden” och ”Det urbana - vattenförsörjning i växande städer och samhällen”.

Publicerad:

Anpassningsåtgärder minskar de ekonomiska riskerna

Hur kan ett ändrat klimat påverka de socioekonomiska systemen runt om i världen de kommande trettio åren? Det handlar en tvärvetenskaplig rapport från McKinsey & Co om. Bland annat tar de upp betydelsen av att klimatanpassa – både för samhället och privata företag. ”Beslutsfattare och företagsledare behöver införa rätt verktyg, analyser, processer och styrning för att kunna bedöma klimatriskerna korrekt och anpassa sig till den risk som är identifierad”, menar forskarna i rapporten.
I artikeln finns en länk till hela rapporten.

Publicerad:

Delaktighet en framgångsfaktor i arbetet med klimatanpassning

Byn Sumberagung i Indonesien hotas årligen av både jordskred i samband med häftiga regn – och torka. Genom ett projekt inom USAID har olika klimatanpassningsåtgärder genomförts för att minska effekterna. Bland annat har det gjorts en sårbarhetsanalys, beredskapsträning för invånarna och evakueringsvägar och -platser. Även stora tankar med regnvatten har satts upp för att minska sårbarheten vid torka. En framgångsfaktor har varit att involvera invånarna i allt från planering, problemlösning och uppföljning. 

Publicerad:

Så påverkas det fysiska kulturarvet i Stockholm av klimatförändringarna

En riskinventering har utförts av Länsstyrelsen Stockholm för att bedöma hur utsatt det fysiska kulturarvet är när klimatet förändras. Främst riskerar fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen att påverkas av översvämningar och skred, som väntas öka genom klimatförändringarna.

Publicerad:

Ny forskning om klimatanpassad design av flerbostadshus

Forskning där inomhusmiljöer i flerbostadshus undersökts rekommenderar optimering av så kallade klimatskal som åtgärd för klimatanpassning. Studien ska bidra till en mer klimatanpassad och anpassningsbar design av byggnader i ett föränderligt klimat.

Publicerad:

Ny typ av dagvattenhantering i Hedemora

I Hedemora har kommunen blivit först i Sverige med ett dagvattenmagasin uppbyggt av stenull. Stenullen kan hålla vatten till 95 procent av sin egen volym, och släpper sedan ifrån sig vattnet långsamt, vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Stenull är dessutom ett naturligt material som går att återanvända.

Publicerad:
År
Månad