Nyhetsarkiv

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

Publicerad:

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

Publicerad:

Nya medel till innovationsprojekt i stadsmiljöer

System för bättre avloppsrening och hantering av vattenflöden vid sjukhus för klimatanpassning. Det är ett av de projekt som nu tilldelas pengar av Naturvårdsverket. 20 miljoner delas ut till innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Publicerad:

Nu ska fästingar i Norrland kartläggas

Klimatförändringen går fortare och är mer omfattande i norr än i övriga världen. Fästingar är effektiva smittbärare och deras utbredning påverkas av klimatförändringen. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu om hjälp med att samla in fästingar från Norrland. Alla fästingar som skickas in kommer att artbestämmas och därefter analyseras för att undersöka om de bär på smittor och i så fall vilka.

Publicerad:

Brett programutbud i nordisk konferens för klimatanpassning

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hitta nya idéer för klimatanpassning? Det är en av frågorna som står i fokus för Nordic Conference on Climate Adaptation 23-25 oktober i Norrköping. Nu går det att ta del av det fullmatade programmet och anmälan är öppen. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

Publicerad:

Svalkande miljöer viktiga när värmeböljor stressar svenska städer

I ett förändrat klimat förväntas värmeböljor bli vanligare. I städerna kommer förändringen att upplevas som större, då städernas uppbyggnad kan förstärka upplevelsen av värmen. En strålningskartering visar värmeöarna – men också de svalkande miljöerna som sänker den upplevda temperaturen.

Publicerad:

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

En studie har undersökt hur olika populationer av asp har anpassat sig till dagslängdsvariationen och kommit fram till att en enskild gen förklarar mycket. Resultatet pekar på att även långlivade växter kan anpassa sig relativt snabbt till ett nytt klimat och att sådana anpassningar ofta involverar gener där även relativt små förändringar kan får stor betydelse för hur olika egenskaper uttrycks. Bakom upptäckten står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och kollegor från Umeå och Uppsala universitet.

Publicerad:

Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

Publicerad:

Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Den 7 juni håller trafikutskottet en öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat. Bland annat deltar representanter från Trafikverket, SMHI, universitet, Skogsindustrierna och Sveaskog. Utfrågningen går att se i efterhand.

Publicerad:

År

Månad