Nyhetsarkiv

Kartläggning visar hur Ängelholm är sårbart för skyfall

Ängelholms kommun har kartlagt vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema regnmängder. Med underlaget kan kommunen till exempel se vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.

Publicerad:

Mindre klimatskador i bebyggelse: forskning ger kunskapsunderlag

En bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Det är resultatet från det fyraåriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”. Forskningen har bedrivits vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet.

Publicerad:

Stranderosion i Halland har kartlagts - underlag för klimatanpassning

SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på betydande stranderosion. Kartläggningen är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda. Klimatförändringar som stigande havsnivåer kan snabbt påverka erosionen. Kartläggningen omfattar stränderna i Halland från Skånegränsen till Varberg, sammanlagt 145 kilometer.

Publicerad:

Så kan översvämningsrisken minskas i Norrköping

Den omkring en mil långa Ljurabäcken som rinner genom Norrköping svämmar lätt över. Nu finns förslag för hur bäcken kan klimatanpassas för att hantera större vattenmängder, och samtidigt skapa vackrare områden i staden. I förslaget ingår bland annat att öppna upp bäcken, som idag till stora delar är kulverterad.

Publicerad:

Klimatet påverkar mängden fisk - ny forskningsstudie ger underlag för vattenförvaltning

Sjöar blir varmare och brunare i ett förändrat klimat. I en ny studie visar forskare från SLU att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att fiskar växer sämre i bruna sjöar. Sammantaget kan effekterna leda till lägre produktion av fisk i svenska sjöar. Det är viktig kunskap för att förvalta Sveriges vatten och fiske på ett hållbart sätt i en varmare framtid.

Publicerad:

Europeisk plattform för klimatanpassning i ny kostym

Den europeiska webbplattformen för klimatanpassning, Climate- ADAPT, har lanserats med nytt utseende, uppdaterat kunskapsunderlag och mer användarvänlig navigering. Här finns bland annat information om klimatförändringen i Europa, strategier för och exempel på anpassningsåtgärder samt verktyg för klimatanpassning.

Publicerad:

Rapport visar på klimatrisker för internationell handel i Tyskland

Tysklands miljömyndighet har i en ny forskningsstudie analyserat klimatriskerna för internationell handel. Enligt studien är sex procent av Tyskland import och fyra procent av exporten knuten till länder som är särskilt sårbara för klimatförändringar.

Publicerad:

Myndigheter får pengar för verktyg för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. SMHI har nu beviljat totalt drygt 15 miljoner kronor för utveckling av verktyg för klimatanpassning, till en rad myndigheter. 

Publicerad:

Nytt projekt ska se till jordbruk i extremt väder

Hur kan framtidens jordbruk se ut? I ett nytt projekt ska forskare på SLU och Uppsala universitet se hur skörden kan säkras även vid år med extremt väder. Projektet ska ta hänsyn till grödor, odlingsformer och väder men även den mänskliga faktorn, det vill säga lantbrukarnas attityd till risk och osäkerhet.

Publicerad:

Våtmarker betydelsefulla när klimatet förändras

Just nu är grundvattnet lågt eller mycket lågt i hela Sverige. Genom att anlägga fler våtmarker kan de låga grundvattennivåerna i landet öka. Men vid årsskiftet togs bidragen till sådana projekt bort i budgeten riksdagen beslutade om. Enligt Sveriges geologiska undersökning kan detta skapa problem bland annat med brunnar som sinar, torrare marker som kan leda till förändringar i växtlighet och ökad risk för skogsbränder.

Publicerad:

År

Månad