Nyhetsarkiv

Genetiskt verktyg kan vara vägen till temperaturtåliga växter

Klimatförändringar med bland annat extrem torka leder till att våra grödor försämras. Nu har forskare identifierat genen bakom denna process, och snart hoppas de kunna ta fram temperaturresistent raps med hjälp av en genkniv, skriver svt nyheter. 

Publicerad:

Ny studie om hur grödor klarar torka

Torka är en stor utmaning för jordbruket. SLU-forskare har nyligen publicerat en studie om hur fleråriga respektive ettåriga grödor använder vatten. Studien pekar på att fleråriga grödor har djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten eftersom de är större och de ger mindre skörd per vattenmängd.

Publicerad:

Nordisk konferens för klimatanpassning inspirerar till lösningar

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping. Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

Publicerad:

Havsplaner ut på samråd - ska säkra en hållbar användning av haven

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner går nu ut på samråd. Havsplanerna är strategiska planer för en hållbar användning av haven.  En nyhet i förslagen är bland annat att havsplanerna anger ett antal områden som är tänkta för så kallade klimat-tillflykter, det vill säga områden som kan behöva särskilt skydd för att bevara viktiga växter och djur.

Publicerad:

Blötare klimat missgynnar hänglavsart

Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder.Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel.Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna.

Publicerad:

Livsmedelsverket ska dra upp ramarna för dricksvattenråd

Regeringen har nu gett Livsmedelsverket i uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Livsmedelsverket ska identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas.

Publicerad:

IPCC lär ut om kommunikation

En ny handbok ger tips för att kommunicera klimatfrågor. Med sex principer för effektiv kommunikation fokuserar boken på praktiska tips och fallstudier. Handboken har tagits fram av FNs klimatpanel IPCC och den vänder sig till IPCC-forskare men kan användas av forskare i allmänhet eller aktiva inom klimatområdet. Syftet är att engagera olika målgrupper i frågor kring klimatförändringen.

Publicerad:

Vägledning för livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat

En ny rapport ger vägledning för att ta fram regionala livsmedelsstrategier och långsiktig planering av livsmedelsproduktion. Rapporten belyser när och hur konsekvenser av klimatförändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedelsstrategi i en tid med klimatförändringar. I rapporten finns även tips på vidare läsning och fördjupning.

Publicerad:

Studie av fastigheter och klimatförändring

Hur har fastigheter påverkats av klimatförändringen? I Skottland har en nulägesanalys gjorts över 300 fastigheter utifrån klimatpåverkan och naturolyckor. Analysen som ser på klimatförändringar sedan 1960-talet och fram till idag, visar att nederbörden redan nu har ökat med drygt tjugo procent. Studien omfattar också risk- och sårbarhetsbedömningar med fokus på översvämning, ras och skred.

Publicerad:

Ny rapport: att förebygga klimatrisker inom industri och försäkringsbranschen

En ny rapport visar på åtgärder inom industrin för att bygga motståndskraft mot klimatrisker. Baserat på intervjuer ger rapporten bland annat ny kunskap för försäkringsbranschen, identifierar barriärer och ger rekommendationer för en rad intressenter. Rapporten har publicerats av the Geneva Association, en internationell tankesmedja för försäkringsbranschen.

Publicerad:

År

Månad