Nyhetsarkiv

Rätt prioritering inom jordbruket kan bidra till ekosystemtjänster

Förgröningen, jordbrukspolitikens ambition att jordbruket ska bidra till en bättre miljö, gör inte skäl för sitt namn idag. Men det finns potential till större miljönytta, visar en ny rapport från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Genom tydligare villkor för ekologiska fokusarealer skulle fältkanter och trädor kunna bidra till ekosystemtjänster.

Publicerad:

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

Sametinget utlyser medel till pilotsamebyar för att de ska ta fram en klimat-sårbarhetsanalys och handlingsplan för klimatanpassning för sin sameby eller sitt område. Syftet är att ta fram en samlad bild hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder.

Publicerad:

Klimatberäkningar för Vänern: vattennivåerna kommer variera mer

SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Vattentemperaturen i Vänerns ytvatten kan öka med mellan drygt en grad och upp till tre grader. Antalet år då Vänern är islagd beräknas minska kraftigt. Rapporten ger underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

Publicerad:

EU måste anpassa sig till klimatförändringarna, varnar revisorerna

Även om framgångsrika åtgärder genomförs för att minska utsläppen av växthusgaser är en anpassning till förändringar i klimatet nödvändig. Detta enligt Europeiska revisionsrätten som nyligen har gjort en översiktlig analys av EU:s åtgärder på området energi och klimatförändringar.

Publicerad:

Genetisk miljöövervakning för bättre anpassning

Den genetiska variationen för arter, till exempel fisk, har stor betydelse för anpassning till klimatförändringar. Ett nytt projekt som startats av Havs- och vattenmyndigheten ska därför utveckla metoder för en genetisk miljöövervakning. Bland annat kommer universitetsforskare att undersöka öring i fjällsjöar samt blåstång och smaltång längs den svenska kusten.

Publicerad:

Europeiskt samarbete för kommuners klimatanpassning

EU-projektet CLIMATE ska hitta metoder och arbetssätt för att hjälpa samhället att ta fram klimatanpassningsplaner. Mittuniversitetet tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner kommer att vara pilotprojekt i det stora europeiska samarbetet.

Publicerad:

Elever rapporterar om hösttecken

Höstförsöket innebär att elever från hela landet ska rapportera in när lövträden blir höstlövsfärgade i deras hemtrakter. Utifrån skolelevernas observationer kommer forskare vid SLU studera hur olika arter skiljer sig åt och variationer mellan olika delar av landet. Forskarna ser behov av att öka kunskapen om hur ett varmare klimat påverkar hösttecken.

Publicerad:

Bin kan hjälpa kaffeodlingar

Det finns stora risker för den framtida produktionen av kaffe. Ytan av mark som passar för odling kan minska med upp till 88 procent till år 2050 i Latinamerika. Det visar en vetenskaplig studie, som också pekar på att kaffeförlusterna kan dämpas genom att till exempel bevara skogen där bina trivs.

Publicerad:

Experter möts för ökat skydd i Arktis vatten

Klimatförändring och havsförsurning påverkar ekosystemen i Arktis. Nu samlas marina experter i Helsingfors för att diskutera hur man kan skapa ett ökat skydd av djur och växter i Arktis vatten. Mötet den 21 – 22 september arrangeras av Sverige och Finland och är en del av Arktiska rådets arbete för att skydda miljön och skapa en hållbar utveckling i regionen.

Publicerad:

Om klimatförändringar i nya Miljötrender

I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta och om naturliga myrars klimatpåverkan. Läs också om hur jordbruket möter ökad torka och väta där SLU har forskning om dränering och bevattning.

Publicerad:

År

Månad