Nyhetsarkiv

Höjs priserna när VA-nätet klimatanpassas?

Sveriges vatten- och avloppsnät behöver moderniseras och klimatanpassas framöver. Detta kommer troligtvis att leda till högre VA-priser för hushållen. En av utmaningarna blir samtidigt att bestämma vem som ska finansiera denna klimatanpassning. Den så kallade Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna visar att skillnaderna idag är stora i landet.

Publicerad:

Gotlands dricksvattenförsörjning ska klimatanpassas - workshops

Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län kommer att arrangera en workshop för kommunpolitiker, kommunledning, tjänstemän, dricksvattenproducenter, LRF, näringsliv, och andra intressenter. Workshopen hålls den 22-23 januari 2019. Under nästa år kommer också liknande workshops att genomföras i alla Sveriges län.

Publicerad:

Katrineholm beviljas medel för våtmarksstudie

Katrineholm får nu statligt bidrag till att se över möjligheterna för en eller flera våtmarker i Djulöområdet, söder om Katrineholm. Våtmarker förbättrar vattenflöden och minskar risken för översvämning. Dricksvattenkvaliteten bevaras bättre, samtidigt som biologisk mångfald gynnas då fåglar, fiskar, och insekter dras till våtmarker.

Publicerad:

Så kan kulturarv i Norrbotten räddas - ny checklista

Ett varmare klimat betyder ökad risk för angrepp av olika slag på äldre byggnader. Nu har Länsstyrelsen tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå i Norrbottens kyrkstäder.

Publicerad:

Värmestress för mjölkkor kan bli vanligare

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress innebär bland annat att djurens välfärd försämras och korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet. Värmestress kan bli vanligare i ett framtida klimat.

Publicerad:

Klimatet påverkar elsäkerheten - nu finns rådgivning

Klimatförändringarna i Sverige kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram anpassad information och rådgivning till viktiga målgrupper i samhället, exempelvis privatpersoner, anläggningsinnehavare och verksamma inom fysisk planering och byggande. 

Publicerad:

Jordbruksverket ska analysera konsekvenser av torkan

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att undersöka vilka långsiktiga konsekvenser den torka som uppstod under våren och sommaren 2018 kan komma att få inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Vidare ska resultatet analyseras och vid behov ska myndigheten föreslå åtgärder för att på längre sikt stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremt väder.

Publicerad:

Linköping ny kommun med klimatanpassningsplan

Kommunstyrelsen i Linköping tar nu beslut om ett klimatanpassningsprogram. De faktorer som kan behöva säkras mot klimatförändring har delats in i fem fokusområden: fysisk planering och förvaltning, teknisk försörjning, människors hälsa, naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar samt krisberedskap.

Publicerad:

Studie visar hur mycket svalka olika trädarter skapar

Träd har en avsvalkande effekt på miljön och så kallade värmeöar i stora städer kan mildras med träd. Men hur mycket svalka som skapas beror på vilken trädart som används och de lokala förhållandena. I en tysk studie två jämförts två trädarter.

Publicerad:

Nytt index för att mäta klimatrisker över gränser

Forskare vid Stockholm Environment Institute har arbetat fram ett nytt index för att mäta risk för klimateffekter över landsgränser. De index som används idag för att mäta känsligheten visar  överlag endast hur länder drabbas av klimatförändring lokalt och nationellt. Det nya indexet Transnational Climate Impacts, TCI, visar bland annat att flera europeiska länder hamnar bland dem med högst risk.

Publicerad:

År

Månad