Nyhetsarkiv

Fiskars storlek påverkar förändringar i hela fiskpopulationer

Klimatförändringar och varmare vatten kan drastiskt förändra fiskpopulationers storleksstruktur, visar en ny studie med forskare från bland annat SLU. Resultaten pekar på hur viktigt det är att ta hänsyn till variation i kroppsstorlek inom arter för att förstå hur de kommer att påverkas av varmare vatten.

Publicerad:

Finansiering i fokus på klimatmöte

Under tisdagen hölls klimatmöte som Frankrikes president tagit initiativ till och som syftade till att skynda på genomförandet av Parisavtalet. Centralt på mötet var frågan om finansiering av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och hanterar effekter av klimatförändringarna, framför allt i utvecklingsländer. 

Publicerad:

Ny handlingsplan för Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassningen i länet som ska gälla 2018-2020. Handlingsplanen är ett inriktningsdokument för Länsstyrelsens och kommunernas arbete med klimatanpassning.

Publicerad:

Ny myndighet inrättas - Klimatpolitiska rådet

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar efter nyår. Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. 

Publicerad:

Barns hälsa behöver tas in i samhällsplanering

Naturvårdsverkets miljöövervakning för luftmiljö har publicerat en ny temarapport om luft, miljö och barns hälsa. Rapporten syftar till att stötta kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering, med barnens perspektiv i fokus. Flera aspekter av relevans för klimatanpassning finns med i rapporten.

Publicerad:

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En kunskapsöversyn från Centrum för miljö- och klimatforskning sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning i fem olika miljöer. Det är bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen.

Publicerad:

Studier för förändrad fjällvegetation

Permafrosten smälter och vegetationen förändras snabbt på kalfjället. Forskare och studenter vid Umeå universitet skapar nu en forskningsstig på ett av fjällen i Abisko, med syftet att studera hur fjällvegetationen påverkas av klimatförändringar. Planen är att hålla på i nio år till.

Publicerad:

Mindre is på Mälaren i framtiden

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

Publicerad:

Utsatta våtmarker och vattendrag ska stärkas

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Publicerad:

Nya myggarter har hittats

Insamlingen av myggor till Statens veterinärmedicinska anstalt har varit framgångsrik. Flera nya myggarter har hittats bland annat på Gotland och i Östergötland. Att allt fler arter hittas i landet beror delvis på ett varmare klimat, säger SVAs forskare Anders Lindström till svt öst.

Publicerad:

År

Månad