Nyhetsarkiv

Svalkande miljöer viktiga när värmeböljor stressar svenska städer

I ett förändrat klimat förväntas värmeböljor bli vanligare. I städerna kommer förändringen att upplevas som större, då städernas uppbyggnad kan förstärka upplevelsen av värmen. En strålningskartering visar värmeöarna – men också de svalkande miljöerna som sänker den upplevda temperaturen.

Publicerad:

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

En studie har undersökt hur olika populationer av asp har anpassat sig till dagslängdsvariationen och kommit fram till att en enskild gen förklarar mycket. Resultatet pekar på att även långlivade växter kan anpassa sig relativt snabbt till ett nytt klimat och att sådana anpassningar ofta involverar gener där även relativt små förändringar kan få stor betydelse för hur olika egenskaper uttrycks. Bakom upptäckten står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och kollegor från Umeå och Uppsala universitet.

Publicerad:

Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

Publicerad:

Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Den 7 juni håller trafikutskottet en öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat. Bland annat deltar representanter från Trafikverket, SMHI, universitet, Skogsindustrierna och Sveaskog. Utfrågningen går att se i efterhand.

Publicerad:

Delegationen för Göta älv har inlett sitt arbete

Delegationen för Göta älv har haft sitt första möte i Göteborg. Representanter för tretton intressenter samlades för att inleda arbetet som ska göra Göta älvdalen säkrare från ras och skred. Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppgift av regeringen att bilda delegationen.

Publicerad:

Halvdag i Almedalen om hållbara städer i framtida klimat

Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat.

Publicerad:

Nya metoder för att mäta havsnivån utvärderas

Mätningar av havsnivån blir allt viktigare i klimatforskningen. Forskare vid Chalmers har studerat nya mätmetoder för att mäta havsnivån – med hjälp av radiosignaler från satelliter. Dessutom visar forskningen att havsnivån och dess förändringar även kan mätas med befintlig GPS-utrustning som redan finns i hela världen.

Publicerad:

Klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har arbetat fram en faktasammanställning vilken beskriver exempel på hot, risker och möjligheter som kan bli följden av ett framtida förändrat klimat i länet. Syftet med skriften är att ge läsaren en överblick över de frågor som rör just respektive arbetsområde och dess koppling till klimatanpassning.

Publicerad:

Programmet klart för nordisk klimatanpassningskonferens

Att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer är ett syfte med Nordic Conference on Climate Change Adaption. Nu finns programmet klart för konferensen som arrangeras 23-25 oktober i Norrköping. 

Publicerad:

Många åtgärder för anpassning visar uppföljning i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län rapporterar om vad som gjorts inom åtgärdsprogrammet "Anpassning till ett förändrat klimat". Av de listade åtgärderna har 24 procent genomförts och totalt 98 procent av åtgärderna har påbörjats eller kommit längre. 

Publicerad:

År

Månad