Nyhetsarkiv

Unik dagvattenhantering i stor skala i Uppsala

Regn och kraftiga skyfall blir en viktig del i stadsdelen Rosendals grönblå system. Vattnet magasineras under jord men leds även till Rosendals grönområden och växtlighet för bevattning. Omfånget, att systemet används för en hel stadsdel, kan hittills vara unikt i världen, tror projektledare Thomas Blomqvist vid stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Publicerad:

Förändrat klimat kan kräva EU-strategi för hantering av fästingburen borrelia

EU-parlamentet har beslutat att ta fram ett betänkande om en handlingsplan för bekämpning av borrelia. Till grund ligger ökad spridning av borrelia i Europa, som i sin tur bland annat kopplas till klimatförändringarna.

Publicerad:

Skyfall kartlagda i Västerbottens län

En skyfallskartering har blivit utförd över 30 tätorter i Västerbottens län. Karteringen visar vilka ställen i tätorterna som kan drabbas av översvämning vid ett skyfall. Skyfallskarteringen är gjord för att belysa tätorternas sårbarhet vid 100-årsregn och så kallade Köpenhamnsregn – extrem nederbörd under mycket kort tid.

Publicerad:

Handlingsplan för klimatanpassning framtagen av Energimyndigheten

Energimyndigheten har publicerat sin handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen belyser klimatförändringarnas påverkan på energisektorn och vad detta innebär för Energimyndighetens verksamhet, samt vilka åtgärder man planerar att utföra.

Publicerad:

EUs strategi för klimatanpassning utvärderad

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport där EUs klimatanpassningsstrategi och dess implementering undersökts. Ett par av huvudpunkterna i rapporten är att strategin från 2013 fortfarande är relevant, och att EU är bättre rustat för att klara klimatförändringar nu än tidigare.

Publicerad:

Öppet för experter att granska IPCCs specialrapporter

Det är nu tid att anmäla sitt intresse för granskning av FNs klimatpanel IPCCs två kommande specialrapporter. Den första rapporten handlar om klimatförändringar, havet och kryosfären, medan den andra rör klimatförändringar och marken. Granskningarna sker från mitten av november till mitten av januari. IPCC önskar att så många experter som möjligt vill delta i processen.

Publicerad:

Varma hösten ger vårblommor redan nu

Rhododendron och hassel blommar redan på vissa håll i Sverige, trots att de normalt blommar under våren. Detta leder troligtvis till att de inte kommer att blomma i vår, berättar forskaren Åslög Dahl vid Göteborgs universitet. I framtiden kan växtsäsongerna förändras och medföra att växter och samverkande arter hamnar i otakt med varandra gällande exempelvis pollinering.

Publicerad:

Kan ålgräs motverka stranderosion när havsnivåerna stiger?

Detta undersöks just nu i Skåne, där man hoppas kunna utnyttja ålgräsets förmåga att stabilisera bottensediment för att skydda stränderna mot erosion. Ålgräsplantan kan dessutom fylla en funktion som vågbrytare. Projektet utförs av Region Skåne och Lunds universitet och beräknas pågå i fyra år.

Publicerad:

Grönplan och dagvattenplan ska utveckla Luleå

Fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor. Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Publicerad:

SMHI arrangerar grundkurs i klimatanpassning

Nu är anmälan öppen till SMHIs Grundkurs i klimatanpassning. Kursen arrangeras den 27-28 mars 2019 och ger deltagarna både grundläggande kunskaper kring klimatförändringar och flera konkreta tips på hur man kan arbeta med klimatanpassning, samt vilka hjälpmedel som finns. Innehållet riktar sig främst till dem som arbetar inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet.

Publicerad:

År

Månad