Nyhetsarkiv

Alléodling anpassar jordbruk till förändrat klimat

Alléodling innebär att fruktträd och bärbuskar planteras i rader på åkermarken. En metod som anses vara mer motståndskraftig samtidigt som riskerna sprids över fler grödor. Detta provas nu på den uppländska gården Hånsta Östgärde och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Ny vägledning för grön infrastruktur

I syfte att ge långsiktigt hållbara landskap ska länsstyrelserna presentera regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har nu tagit fram en vägledning till handlingsplanerna, vilken handlar om åtgärdsplaner för insatsområden i arbetet med grön infrastruktur.

Publicerad:

Studie visar på tidig vår

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för fjärde året, där allmänheten får rapportera in vårtecken från söder till norr. Årets resultat visar att björkarnas lövsprickning redan hunnit till stora delar av Svealand, vilket är 50 mil längre norrut än vad som var normalt för 100 år sedan. Bakom studien står Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad:

Projekt ska förbättra möjligheterna att värdera skyfallsrisker

Ett nytt tvärvetenskapligt projekt ska utveckla nya metoder och generera nya typer av data som förbättrar möjligheterna att värdera skyfallsrisker i svenska kommuner. Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet kommer att driva projektet SPLASH i samarbete med fyra företag.

Publicerad:

Inbjudan att delta i utveckling av klimattjänster

CLARA är ett Horizon 2020-finansierat projekt som syftar till att utveckla ett antal avancerade klimattjänster. Dessa ska bidra till att förbättra beslutsfattande inom bland annat vattenhantering, jordbruk- och livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Nu söker projektet deltagare. Ansök före 21 maj.

Publicerad:

Vad har myndigheterna på gång inom klimatanpassning?

Nu finns nytt material på portalen om aktiviteter inom klimatanpassning som de svenska myndigheterna arbetar med just nu. Bland annat presenteras aktuella projekt från Länsstyrelserna.

Publicerad:

Quinoa odlas i Östergötland

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa är anpassad för ett sådant klimat och odling testas nu av lantbrukare i Östergötland. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad:

Ökade insatser krävs för att nå globala hållbarhetsmålen

Enligt en nederländsk studie kan inte de globala hållbarhetsmålen nås utan förbättrad hantering av vattenresurser och klimatanpassning. En rapport pekar på nödvändiga behov av åtgärder för att begränsa klimat- och vattenrelaterade risker. Här presenteras bland annat framtida vattenrisker i ett ”business as usual – scenario”, vet vill säga framtidsscenarier utan att fler åtgärder görs.

Publicerad:

Inventering av vattendrag för att rusta för klimatförändring

Länsstyrelsen i Kalmar påbörjar nu inventeringen av Lyckebyån, i syfte att säkra vattenkvaliteten i vattendraget och bevara den biologiska mångfalden. Målet är att Lyckebyån ska uppnå en så kallad god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv och för att skapa en större motståndskraft inför de pågående klimatförändringarna.

Publicerad:

Så klimatanpassar Jordbruksverket

Animalieproduktion och växtodling är två områden som behandlas i Jordbruksverkets handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Nu finns en uppföljning av aktiviteterna i förra årets handlingsplan samt en uppdaterad lista med aktiviteter som kommer att genomföras under 2018.

Publicerad:

År

Månad