Nyhetsarkiv

Kustnära våtmarker riskeras när havet stiger

Våtmarker längst kusten är viktiga för biologisk mångfald, men också för att skydda mot extrema väder och erosion av våra kuster. En studie publicerad i Nature Communication visar att kustnära våtmarker i Storbritannien riskerar att försvinna på grund av havsnivåhöjningar.  

Publicerad:

Klimatet påverkar finanssektorn - pilotstudie ger verktyg för analys

Ett förändrat klimat kan påverka den finansiella styrkan I företag och inverka på exempelvis investeringar i olika sektorer. Sexton av världens största banker har i en pilotstudie utvecklat metoder för att analysera risker och möjligheter som ett varmare klimat innebär. Bakom analysen står bland andra FN:s miljöprogram-finansinitiativet, UNEP FI.

Publicerad:

Plan framme för livsmedelssektorns klimatanpassning

Hela livsmedelssektorn påverkas på något sätt av klimatförändringarna. Sverige kan stå inför fler angrepp av sjukdomar, parasiter och insekter och ökad spridning av föroreningar. Växters näringsinnehåll kan förändras och leda till fler algblomningar i dricksvattentäkter. Livsmedelsverket visar nu i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas.

Publicerad:

Rekommendationer för fysisk planering - risker för översvämning vid skyfall

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som ett stöd i fysisk planering. Skriften vägleder kommunerna om hur översvämning till följd av skyfall kan hanteras i samtliga skeden i planprocessen. Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.

Publicerad:

Svårt arbeta i varmare klimat visar avhandling

Människor som arbetar i varma klimat utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en aktuell avhandling.

Publicerad:

Ökad beredskap vid värmeböljor – regeringen presenterar åtgärder

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap och för att öka tryggheten, efter sommarens värme, torka och bränder. Bland annat ska Trafikverket se över transportinfrastrukturen, Socialstyrelsen ska utvärdera hälso- och sjukvårdens förmåga, och SGU ska ta fram bättre information om grundvattnet.

Publicerad:

Så tacklade vårdboende värmeböljan

På Alby Ängs vård- och omsorgsboende i Botkyrka får alla avdelningar del av kommunens handlingsplan för värmebölja. Men när årets värme blev så långvarig kände man att man behövde ta ett annat grepp. Istället för storstädning och extrajobb prioriterades mer umgänge med de äldre, till exempel att sitta ner, äta isglass och salta pinnar.

Publicerad:

SLU ger råd om framtida lösningar mot torka för jordbruket

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. ”För att Sverige ska klara framtida torrperioder behöver man bland annat titta på de tekniska möjligheterna för en utökad vattenlagring och bevattning på svenska gårdar. Även direktiven och lagstiftningen kring bevattning och vattenuttag kan behöva ses över”, säger Jennie Barron professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

Publicerad:

Lagändringar för bättre beredskap i kommunerna för klimatförändringar

Nu har ändringar gjorts i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med förändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Bland annat införs ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön.

Publicerad:

Försäkrar inte hus vid strandnära riskområden

Länsförsäkringar kommer i princip inte att försäkra nybyggda fastigheter vid kuster, rapporterar Dagens Industri. Det gäller platser där länsstyrelsen avråder från att bygga, men kommunerna ändå beviljat bygglov.

Publicerad:

År

Månad